พาณิชย์ จับมือเอกชน สร้างโอกาส Gen Z สายอาชีพสู่เส้นทางการเป็น CEO เกษตรยุคใหม่


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 เดินหน้าขยายโอกาสสู่เด็กสายอาชีวเกษตรและประมง สู่การเป็น CEO ตัวจริง พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรภาคการเกษตรจำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด (B-Garlic) ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด (Plant Factory) ไร่สุวรรณ และฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค เพื่อรองรับการฝึกงานให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ทั่วประเทศ

เทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน หากเด็ก Gen Z ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ อ.ส.ค. ก็จะได้รับความรู้และความเข้าใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน และรูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร พร้อมทั้งเพิ่มทักษะจากการปฏิบัติจริงจากบุคลากรขององค์กรที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตได้ ซึ่งองค์กรของเราพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและให้โอกาสน้องๆ Gen Z ในการแสดงออกและลงมือทำ เพื่อให้ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิต

อำไพ พรหมณเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยฯ ของเรามีความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเราพร้อมสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่จากโครงการ From Gen Z to be CEO ให้เข้ามาฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยการลงมือปฏิบัติ     “เชื่อว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ทั้งด้านสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วิธีรับมือและจัดการกับปัญหาในการทำงาน และการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะทางพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์ การอารักขาพืช การเขตกรรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร การแปรรูป ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ครบทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับน้องเด็กรุ่นใหม่สู่การเป็นซีอีโอตัวจริง” อำไพ  กล่าว

อำนวย อภิชัยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้าให้ความสำคัญในเรื่องคนเป็นอันดับแรก เพราะเราเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยคนเก่งและคนดี สยามคูโบต้าจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง          พร้อมทั้งดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีและมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่าน้องๆ ในโครงการ From Gen Z to be CEO ที่ได้ฝึกงานกับสยามคูโบต้า จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง ได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้ผ่านความล้มเหลวและความสำเร็จ พร้อมทั้งได้เรียนทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในอนาคต เช่น Digital and Technology Skill Data Analytics Skill Communication Skill เป็นต้น อีกทั้งยังได้ทดลองเรียนรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนา Smart Farming ณ คูโบต้าฟาร์มอีกด้วย

พิชิต โซชอน Co-founder and CEO บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ฟาร์มโตะเราคือสตาร์ทอัปด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคให้ได้มาเจอกัน ผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ด้วยมิติใหม่ด้านการตลาดของการเกษตรในยุค 4.0 ฉะนั้น เราจึงอยากส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการเกษตรกันมากๆ หากน้องๆ Gen Z ได้ฝึกงานกับองค์กรของเรา จะได้ฝึกการทำงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว เนื่องจากการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก จะมีความยืดหยุ่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีประสบการณ์หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุมเสนอแนวคิดการทำ content ที่ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นแค่ครีเอทีฟเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถร่วม brainstorm เพื่อความลงตัว และเพื่อให้เกิดความหลากหลาย ทำให้ทุกตำแหน่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ได้ฝึกการแก้ปัญหา เนื่องจากฟาร์มโตะทำงานร่วมกับเกษตรกร อาจมีผลผลิตบางอย่าง หรือปัญหาทางการเกษตรบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาร่วมไปกับเกษตรกร เสมือนเราเป็นผู้ประกอบการเอง

กฤษณะ ธรรมวิมล ผู้บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด กล่าวว่า ในองค์กรเรามีพนักงานรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี อยู่ราว 75% ซึ่งเราพยายามที่จะดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำเรื่องการเกษตรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ในอนาคตเกษตรกรจะเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่ และที่สำคัญเราพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องการทำเกษตรนวัตกรรมรูปแบบใหม่มากขึ้น อย่างโรงเรือนของเราเรียกว่า Indoor Vertical Farm ในประเทศไทยมีคนทำเรื่องนี้น้อยมาก จึงถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้น้อยในประเทศไทย ซึ่งเรายินดีมอบประสบการณ์และความรู้ให้กับน้องๆ Gen Z เพื่อให้ก้าวสู่การเป็น CEO ในสายอาชีพเกษตรกรยุคใหม่


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save