บีโอไอลงนามความร่วมมือกับ 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำ เดินหน้าสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม


บีโอไอลงนามความร่วมมือกับ 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำ เดินหน้าสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

บีโอไอจับมือเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) หรือ RUN ลงนามความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำงานวิจัยสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) หรือ RUN เพื่อผลักดันให้เกิดการนำข้อมูลวิจัยจากสถาบันการศึกษามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้ใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

“ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานได้มีการดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบีโอไอ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยครั้งนี้ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและผู้ประกอบการให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เนื่องจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยนั้นยังมีข้อมูลวิจัยจากนักวิชาการที่ยังไม่นำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาแนวความคิด และต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เลขาธิการ บีโอไอ กล่าว

สำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2558 โดยมีพันธกิจหลักคือ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเครือข่ายอื่น ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและบริการ