บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียน


บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียนบีโอไอยกทีมเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” ชี้โอกาสการลงทุนพร้อมมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีนักธุรกิจไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 250 คน พร้อมผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 4 จังหวัด เป็นหัวหอกในการยกระดับทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสานเติบโตไปพร้อมกัน สู่การเป็นเมืองหลวง BCG ของภูมิภาคอาเซียน เผยไตรมาสแรกยื่นขอรับส่งเสริมในภาคอีสานกว่า 3,800 ล้านบาท บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียน บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียนนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 บีโอไอร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” โดยเป็นการจัดงานต่อเนื่องจากภาคตะวันออกและภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ โดยมีนักธุรกิจในภาคอีสานทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 250 คน

“ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคที่มีพื้นที่มากที่สุดกว่า 160,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกสูงถึงร้อยละ 43 ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง อ้อย ข้าว และยางพารา มีขนาดประชากร 1 ใน 3 ของประเทศ กว่า 22 ล้านคน รวมถึงเป็นถิ่นกำเนิดของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานวิจัยจำนวนมาก อีกทั้งภาคอีสานอยู่ในจุดที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเป็นประตูเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีศักยภาพการเติบโตสูงได้อย่างดี จุดแข็งและสินทรัพย์เหล่านี้ ทำให้ภาคอีสานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญในการดึงดูดการลงทุน และมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจใหม่”  นฤตม์ กล่าว บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียน

ในงานสัมมนา บีโอไอได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) มาตรการส่งเสริม SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสด้านการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งในการเสวนาได้กล่าวถึงศักยภาพและโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการลงทุน

บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนภาคอีสาน ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NeEC สู่เมืองหลวง BCG ของอาเซียน

นอกจากนี้ บีโอไอยังได้หารือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนนโยบาย “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC” ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดย NeEC เป็นหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ใน 4 ภาค ที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบีโอไอได้ออกมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

“ด้วยศักยภาพอันโดดเด่นของพื้นที่ NeEC ผนวกกับสิทธิประโยชน์บีโอไอที่มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบีโอไอมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำโดยเฉพาะวัตถุดิบการเกษตรท้องถิ่น ไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมูลค่าสูง ผ่านการผนึกพลังของ 4 จังหวัด NeEC และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน จะส่งผลให้ NeEC สามารถสร้างฐานการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพแบบครบวงจร หรือไบโอคอมเพล็กซ์ และก้าวไปสู่การเป็นเมืองหลวง BCG (Bio-Circular-Green Industry) ของภูมิภาคอาเซียนได้ในที่สุด” นฤตม์กล่าว

สำหรับยอดการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงไตรมาสแรก(ม.ค.- มี.ค.) ของปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 3,800 ล้านบาท โดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save