“เมืองแห่งความสุข” (The City of Harmonious Living)

THW 2024

“ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป” ทุ่มงบกว่า 4 หมื่นล้านพัฒนาโครงการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่ ให้เป็น One Stop Service City

บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ ทุ่มงบประมาณดำเนินการกว่า 4 หมื่นล้านบาท สร้างโครงการ “ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 3,139 ไร่ พัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้เป็น One Stop Service City ทันสมัยและครบครัน ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความสุข” (The City of Harmonious Living) เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทย สร้างชื่อเสียงให้รู้จักไปทั่วโลก

“ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป” ทุ่มงบกว่า 4 หมื่นล้านพัฒนาโครงการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่ ให้เป็น One Stop Service City

ตฤณ นิลประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางยุทธศาสตร์สูงในหลากหลายมิติ จากการที่รัฐบาลได้กําหนดให้จังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย 4.0” หรือ Tourism Innovation Thailand 4.0 ที่มุ่งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็น “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสเพราะการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน เป็นการขยายโอกาสให้เด่นชัดขึ้น เนื่องจากอำเภอเชียงแสนมีที่ตั้งบริเวณจุดยุทธศาสตร์ของแนวรอยต่อพรมแดน 3 ประเทศ คือประเทศไทย เมียนมา และสปป.ลาว อีกทั้งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแนวเขตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ่งมีการพัฒนาโครงการต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพื่อความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ จากประเทศจีนทางตอนใต้สู่ประเทศไทย ผ่านเมียนมา และสปป.ลาว ดังนั้น การยกระดับทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดเชียงราย คืออำเภอเชียงของ เชียงแสน และแม่สาย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัว (Infrastructure & Facilities) ไว้หลายด้าน ทั้งด้านการคมนาคมเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อด้านการขนส่งนานาชาติในระดับภูมิภาค ด้านสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน การเงิน และศุลกากร

ตฤณ นิลประเสริฐ

จากข้อดีหลาย ๆ ด้านนี้เองทำให้ ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป กล้าตัดสินใจลงทุนพัฒนาโครงการ “ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน เนื้อที่รวม 3,139 ไร่ พัฒนาในรูปแบบของการจัดสรรที่ดินให้แก่นักลงทุน โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้วาง Master Plan ทั้งโครงการเอาไว้และมี SPAN Consultants Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารวางผังเมืองเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งนักลงทุนจะเลือกลงทุนตามความถนัด โดยจะได้รับการยกเว้นภาษี 8 ปีและสิทธิพิเศษด้านอื่น ๆ ที่รัฐบาลกำหนดให้สำหรับผู้ที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ปัจจุบันมีนักลงทุนเช่าซื้อที่ดินไปแล้ว 10 ราย บนพื้นที่กว่า 800 ไร่ ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความสุข” ด้วยจุดเด่น 5 มิติ คือ 1) Synergy ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและชุมชน 2) Economic Drive การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างการขยายตัวของ GDP (Gross Domestic Product) และสร้างงานเพื่อการเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 3) Ecology การให้ความสำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน 4) Innovation การนำนวัตกรรมที่หลากหลายทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และ 5) Smart Tourism การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งอนาคตมาตรฐานสากลที่ครบวงจรทั้งสถานที่ ความเชี่ยวชาญ แหล่งความรู้ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

โครงการ “ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” มี 3 เฟส บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่

ภายในโครงการตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล จะแบ่งออกเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรก มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ แบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนแรก เป็นส่วนของเมดิคัล รีสอร์ท ศูนย์สุขภาพระดับโลก มีพื้นที่กว่า 600 ไร่ ซึ่งเป็นการร่วมทุนของนักลงทุนจาก 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ จีน เกาหลี และมาเลเซีย โซนที่ 2 เป็นส่วนพักผ่อนและนันทนาการ สวนสนุก (ธีมพาร์ค) สวนน้ำ ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย และสถานศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนโซนที่ 3 จะเป็นการลงทุนของ ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป ประกอบด้วย เสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 189 เมตร กว้าง 60×40 เมตร คือกว้างเท่ากับสนามฟุตซอล 1 สนาม มีการติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในเสาธง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัท ไทรเด้นท์ ซัพพอร์ท จํากัด (Trident Support LLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเสาธงชาติสูงซึ่งเป็นแลนมาร์คมาแล้วทั่วโลก 7 แห่ง และเสาธงชาติที่สร้างขึ้นนี้จะได้รับการบันทึกลงใน Guinness World Records อีกด้วย, พื้นที่เกษตรกรรมเชิงท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้อัตลักษณ์ของคนอำเภอเชียงแสน, ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารพาณิชย์

ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล

โดยเฟสแรกนี้จะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาทและใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 3 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีกว่า 90% และยินดีที่อำเภอเชียงแสนจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยและสร้างชื่อเสียงให้รู้จักไปทั่วโลก อีกทั้งจะสร้างงานให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกระดับตั้งแต่แรงงานไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่บริการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากถึงกว่า 10,000 อัตรา

ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล

สำหรับการก่อสร้างในเฟสที่ 2 และเฟสที่ 3 จะพัฒนาหลังจากที่จำหน่ายเฟสแรกหมดแล้ว หรือมีการพัฒนาเต็มพื้นที่จากนั้นจะค่อย ๆ พัฒนาพื้นที่ สาธารณูปโภคอย่างอื่นต่อไปในอนาคต


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save