ดีพร้อม จับมือ เดลต้าฯ และพันธมิตร เปิดตัว Angel Fund ปีที่ 7 หนุนสตาร์ทอัปไทย 46 ทีม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างธุรกิจเชิงพาณิชย์


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม จับมือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ฮับบา จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว กองทุนนางฟ้า (Angel Fund) ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัปไทยนำเงินทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่อยอดความรู้สร้างธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งในปี พ.ศ.2565 มีจำนวนสตาร์ทอัปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนรวมกว่า 130 ทีม และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 46 ทีม ครอบคลุม 6 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล.

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กสอ. หรือ ดีพร้อม ได้เดินหน้าปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่และพัฒนาสตาร์ทอัปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้สามารถนำทักษะองค์ความรู้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติและสอดรับกับบริบททั้งในชิงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของดีพร้อมในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ นโยบาย “DIProm CARE: ดีพร้อมแคร์ ซึ่ง 2 ใน 4 ด้านหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ คือ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ภายใต้สถานการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลงโดยปฏิรูปกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุค New Normal ที่ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ๆทั้ง COVID-19 และอื่นๆ และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการใหม่ให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงพันธมิตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเติมเต็มการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ครอบคลุมใน 6 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล

สำหรับโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund) เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 รวม 6 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทุนให้เปล่าแก่สตาร์ทอัปไปแล้วจำนวน 183 ทีม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงถึง 650 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2565 ดีพร้อม ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับบริษัท เดลต้าฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีพันธมิตรจากภาคเอกชนมาร่วมให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ประกอบด้วย บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท ฮับบา จำกัด และบริษัท มีเดียแท็งค์ จำกัด  ผ่านโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่อย่างดีพร้อม หรือ Delta X DIProm Angel Fund  เพื่อร่วมกันมุ่งเป้าพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัป ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยการใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในอุตสาหกรรม 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัป มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อบริษัทเอกชนผู้ให้ทุนสนับสนุนนั้น ดีพร้อม จึงได้จัดกิจกรรม “บ่มเพาะทักษะทางธุรกิจอย่างเข้มข้น” (Business Camp) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอแผนธุรกิจที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นใน 6 ทักษะทางธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ทักษะการวางองค์ประกอบและโมเดลธุรกิจ (Business Model Blueprint) 2.ทักษะการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ (Value Proposition & Customer Canvas) 3.ทักษะการออกแบบการสร้างรายได้แบบต่าง ๆ (Revenue Model) 4.ทักษะวิเคราะห์ การวางแผนด้านการเงิน (Financial Feasibility Canvas) 5.การทดสอบตลาด (Market Validation) และ 6.ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการตัดสินใจร่วมลงทุน (Pitch Deck Creation & Perfect Your Pitch) ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะใช้เวลาจำนวน 7 วัน ในรูปแบบ Hybrid  ทั้ง Online and Onsite และการฝึกทักษะการแก้โจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Hackathon อีกจำนวน 3 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ส่งทีมบุคลากรร่วมเป็นที่ปรึกษาในการช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจให้กับสตาร์ทอัปก่อนการนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งทุนในกิจกรรม Pitching Day 

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 46 ทีม จากผู้สมัคร 130 ทีม ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญผลักดันให้สตาร์ทอัปรุ่นใหม่ๆสนใจเข้าร่วมในโอกาสต่อไป” ดร.ณัฐพล กล่าว

 

เดลต้าเดินหน้าสนับสนุน Angel Fund ปีที่ 7

จาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่บริษัทฯ ร่วมให้การสนับสนุนโครงการ Delta Angle Fund ด้วยการให้เงินทุนให้เปล่าไปแล้วกว่า 19,160,000 บาท เพื่อให้การสนับสนุนและให้โอกาสสตาร์ทอัปที่เข้าร่วมและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะในโครงการดังกล่าวให้เป็นทีมได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาดจริงได้ในอนาคต โดยผู้ชนะเลิศจะนำความคิดสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมในแต่ละสาขามาประยุกต์ใช้ต่อยอดขายเชิงพาณิชย์ได้และเป็นตัวอย่างแรงบันดาลใจให้สตาร์ทอัปในประเทศไทยรุ่นใหม่ๆ สนใจนำนวัตกรรม และผลงานที่ทั้งตนเองและทีมกำลังบ่มเพาะเข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป 


เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญ

ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้สตาร์ทอัปที่เข้าร่วมโครงการ

ดร.เมธินี เทียบรัตน์ หัวหน้าสำนักงานบริหารนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการร์การทำงานจริงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และพร้อมนำโจทย์การตลาด สร้างสรรค์ที่ท้าทายสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ตีโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกในการดำเนินชีวิตจากสถานการณ์ต่างๆที่ยากคาดเดาได้  ที่สำคัญสามารถผลักดันให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น นำไปต่อยอดทางธุรกิจให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆได้ เช่น นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับ COVID-19  การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและนวัตกรรมที่ใช้หุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ เป็นต้น

 

โอกาสและเวทีนำเสนอผลงาน

ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้

ชาล เจริญพันธ์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฮับบา จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 มีการร่วมทำงานสานต่อและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสตาร์ทอัปที่เข้าร่วมในหลากหลายธุรกิจ และเชื่อมั่นว่าการที่สตาร์ทอัปของประเทศไทยมีเวทีที่มีโอกาสเข้าถึงการผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจะช่วยให้สตาร์ทอัปได้แสดงฝีมือ นำผลงาน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เพื่อนๆสตาร์ทอัปด้วยกันที่เข้าร่วมโครงการและเหล่าคณะกรรมการที่ตัดสินได้ประจักษ์ว่าสตาร์ทอัปของไทยมีฝีมือและเก่งไม่แพ้สตาร์ทอัปชาติใดในโลก สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่ใช้ได้จริง  ราคาไม่แพง ที่เหมาะสำหรับคนไทย

 

และ คาดหวังว่าการเข้าร่วมโครงการฯ นี้จะ

นำองค์ความรู้  -ประสบการณ์ -คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆของบริษัทฯในอนาคต

วีรพล วีระโชติวศิน Founder & CEO of EdVISORY ผู้พัฒนาระบบ WE Assess กล่าวถึงระบบ WE Assess ว่า เริ่มต้นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น การทำงานหรือการจ้างผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากทุกคนทำงานจากที่บ้าน Work From Home เป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯจึงได้ทำการวิจัยกรอบการทำงานที่บ้านว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไรบ้าง ซึ่งระบบ WE Assess  ทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการโต้ตอบกับผู้ที่สมัครงานเข้ามา ประมาณ 5 ข้อ  ทั้งนี้การประเมินผลการโต้ตอบสมัครงานกับทาง AI ที่ระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้น จะทราบได้เลยว่าผู้สมัครงานนั้นๆ มีคุณสมบัติที่ตรงกับงานที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบุคคลมีความสะดวก ลดระยะเวลาในการคัดเลือกคนเข้าร่วมทำงานประมาณ 5-10 เท่า มีความแม่นยำในระบบประเมินคัดเลือกคนร่วมงาน ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครงานเป็นอย่างดีและไม่ต้องเจอผู้สมัครในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์อื่นๆในอนาคตได้ 

“สำหรับการร่วมโครงการฯในครั้งนี้รู้สึกดีใจที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้รู้จักเป็นที่รับรู้ในสังคม และ คาดหวังว่าการเข้าร่วมโครงการฯ นี้จะนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำจากเหล่ากุรูผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมในโครงการดังกล่าวฯ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆของบริษัทฯ ในอนาคตม ส่วนรางวัลนั้น หากได้จะนำไปใช้ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆที่หลากหลายตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น” วีรพล กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save