วว. เปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” ในงาน ProPak Asia 2020 ขับเคลื่อน Total Solutions for SMEs เสริมแกร่งแข่งขันในตลาดโลก


วว. เปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” ในงาน ProPak Asia 2020 ขับเคลื่อน Total Solutions for SMEs เสริมแกร่งแข่งขันในตลาดโลก

ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา -21 ตุลาคม 2563 : ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” ขับเคลื่อน Total Solutions for SMEs ภายในงาน PROPAK ASIA 2020 หรืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 ซึ่ง บริษัท อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ณ Hall 103-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ ปูทางต่อยอดสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งกราฟิกดีไซน์ การเลือกใช้ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

พร้อมกันนี้ วว.ได้จัดสัมมนา “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” มุ่งเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลแบบบูรณาการ ซึ่ง วว. พร้อมสนับสนุน SMEs ด้านการพัฒนาสินค้า ส่วนผสม การบรรจุภัณฑ์ สู่การจำหน่ายในตลาดอย่างแท้จริง โชว์นิทรรศการ ผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม “Total Solution : Innovation for Healthy Life and Beauty” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มีพันธกิจหลักคือสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ เก่ง ไม่แพ้ชาติใดในโลก เพื่อให้ความคิดเป็นรูปธรรม วว. จึงได้ออกแบบหลักสูตร “ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA” ค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ หรือ “Brand DNA” ปูทางต่อยอดสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งกราฟิกดีไซน์และการเลือกใช้ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสำหรับสินค้า

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดมาแบ่งปันความรู้ ด้วยจุดมุ่งหมายคือ เพื่อให้ได้ตัวตนที่แท้จริงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าหรือแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

สำหรับกิจกรรม “Brand DNA” วว.ได้จัดต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว โดยเฉพาะรูปแบบโรดโชว์ 4 ภาค โดยผู้ประกอบการให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ด้วยภารกิจของ วว. ที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งไม่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น จึงได้ขยายการอบรมไปทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งมีมากกว่า 500 บริษัท ที่ร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ

“Packaging จะไม่ใช่แค่เพียง Packaging อีกต่อไป หากคุณเข้าใจ DNA ของผลิตภัณฑ์ เมื่อเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ถึงคุณสมบัติ จะสามารถถ่ายทอด DNA ออกมาทาง Package ได้เป็นอย่างดี โดย วว. ได้คัดสรรผู้ประกอบการกว่า 50 ราย เพื่อเข้าอบรมแบบเข้มข้นในการค้นหา DNA ของผลิตภัณฑ์ และในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 วว. เริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว” ผู้ว่าการวว.กล่าว

Brand DNA

ทั้งนี้ วว.จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบภายใต้กิจกรรม “Brand DNA” ทั้งผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีไอเดียดีๆ รวมถึง Start up ที่มีความคิด มีไอเดีย แต่ยังไม่มีช่องทาง ไม่มีอุปกรณ์ในการเริ่มต้นผลิตสินค้า ในส่วนนี้ วว. พร้อมที่จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วย ด้วยวว. มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือพร้อมใช้ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่สามารถผลิตสินค้าและทำสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อทำความฝันของผู้ประกอบการให้กลายเป็นความจริง มีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ

“วว. มีประสบการณ์สูงในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีงานวิจัยที่พร้อมใช้ ซึ่งสามารถเข้าไปช่วยขับเคลื่อนและสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดความคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงต่อไป” ผู้ว่าการ วว.กล่าว

Brand DNA

ภายในงานวว. ได้นำผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ Hall 103 ใน Theme “Total Solution : Innovation for healthy life and beauty” เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการนำเสนอผลงานโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมของ วว. ด้านอาหารสุขภาพ (โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เวชสำอาง & ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ความหลากหลายทางชีวภาพ (จุลินทรีย์ & สาหร่าย) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ผลงาน Brand DNA/การวิจัยทดสอบบรรจุภัณฑ์) และสำนักรับรองระบบคุณภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาด้านการให้บริการอย่างครบวงจร

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” ณ ห้อง GH 201 ไบเทค บางนา เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบบบูรณาการ หรือ Total Solutions for SMEs ที่ วว. สาให้การสนับสนุนมายกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ วว. ได้นำองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา การนำไปใช้จริง บรรยายร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหามุ่งตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบ การแปรรูป การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 1. การเลือกใช้สารทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและความงาม โดย ดร.สมกมล อินทวงศ์ นักวิจัย วว. 2.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม โดย ดร.กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย วว. 3.การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารและการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร โดย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วว. และนันทนีย์ ไชยมังคลายนต์ นักวิจัย วว. และ 3.การเลือกใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม โดย ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์ นักวิจัยอาวุโส วว. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 200 ท่าน

Brand DNA

ดร.ชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ. 2565 นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย โดย วว. ได้รับเลือกจาก International Association of Packaging Research Institute (IAPRI) ให้เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “23rd IAPRI World Conference on Packaging 2022” ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2565 ภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง วว. ใคร่ขอเชิญชวนนักวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างผลงาน “Brand DNA” ได้ที่บูธนิทรรศการแสดงผลงานของ วว. ในงาน PRO PAK ASIA 2020 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 ตุลาคม ศกนี้ ณ Hall 103 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save