กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช. นำองค์ความรู้และเครื่องมือ พัฒนาโล่หน้ากาก – กล่องป้องกันเชื้อกระจาย ส่งมอบให้บุคลากรการแพทย์


กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช. นำองค์ความรู้และเครื่องมือ พัฒนาโล่หน้ากาก - กล่องป้องกันเชื้อกระจาย ส่งมอบให้บุคลากรการแพทย์

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิครวม 150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเสริมและพัฒนานวัตกร ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์ แก่สถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม เกิดแนวคิดในการออกแบบ คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จนเกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือสังคมในชุมชนของตนเองได้ และล่าสุดกลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ FabLab ร่วมใจกันพัฒนาโล่หน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) และกล่องป้องกันเชื้อกระจาย (Aerosol Box) มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้กำลังใจและเสริมความมั่นใจให้บุคลากรการแพทย์ไทยกับบทบาทนักรบแนวหน้าในวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ (ขวา)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ (ขวา)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช. พัฒนาโล่หน้ากาก กล่องป้องกันเชื้อกระจาย มอบให้บุคลากรการแพทย์

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย หรือ FabLab เป็นโครงการภายใต้ Big Rock ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาจำนวน 100 โรงเรียน และ 50 วิทยาลัยเทคนิค เช่น 3D Printer (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ), Laser Cutter (เครื่องตัดเลเซอร์) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม ส่งเสริมความเป็นนวัตกร เกิดแนวคิดในการออกแบบ คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จนเกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือสังคมในชุมชนของตนเองได้

ล่าสุดกลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ FabLab มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์โล่หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 (Face Shield) และกล่องป้องกันเชื้อกระจาย (Aerosol Box) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากการติดเชื้อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยโดยได้ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วหลายพื้นที่ และกำลังประดิษฐ์เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อไป

ทดลองพิมพ์ Face Shield ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ทดลองพิมพ์ Face Shield ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมปรับแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้ทำการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วด้วยกันหลายแห่ง และจนถึงปัจจุบันยังมีการผลิตนวัตกรรมชิ้นงานที่ถูกพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง จากต้นแบบปรับปรุงที่ทีมแพทย์ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ เพื่อส่งเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลในการป้องกันและลดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน เช่น โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้ทำการทดลองพิมพ์ชิ้นงาน Face Shield ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกลุ่ม Makers สู่การปรับแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งอุปกรณ์หลักประกอบด้วยแผ่นใสและยางยืด ได้เตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสามโคก และแผนกแพทย์กองบริการ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เป็นต้น

จังหวัดลำพูน มีโรงเรียนประจำจังหวัด 2 แห่ง คือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวทช.ภาคเหนือ ได้ผนึกกำลังโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK & STEM Education) โดยร่วมกันสร้างอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol Box) เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งจะส่งมอบให้ห้องฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลลำพูน ตามรายนามสถานพยาบาลที่แสดงความจำนงขอรับการสนับสนุน

ผลิต Aerosol Box Face Shield ช่วยบุคลากรทางการแพทย์รับมือ COVID-19

FabLab ภาคเหนือร่วมใจผลิต Aerosol Box Face Shield ช่วยบุคลากรทางการแพทย์รับมือ COVID-19

ส่วนโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FabLab Satit CMU) ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาสาสมัครร่วมระดมทุนนับแสนบาท ดำเนินการผลิต Aerosol Box เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมและป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ COVID-19 โดยจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ตามความต้องการของทีมแพทย์ที่แจ้งความจำนง

ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผู้บริหารและคณะครูแผนกเมคคาทรอนิกส์ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง Aerosol Box เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 และใช้ป้องกันเชื้อของเจ้าหน้าที่มอบให้กับโรงพยาบาลลำปาง ด้วยการสร้างอุปกรณ์โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผ่านการประสานงานจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวทช.ภาคเหนือ ส่วนโครงการ FabLab โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการผลิต Face Shield แบบโครงพลาสติก โดยพิมพ์จาก 3D Printer ของ FabLab เพื่อนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับ สวทช.ภาคเหนือ และ FabLab-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการผลิตกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ (Aerosol Box)

ที่จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับ สวทช.ภาคเหนือ และ FabLab-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการผลิตกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ (Aerosol Box) โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ FabLab ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการสร้าง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ

รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ส่งมอบ Aerosol Box Face Shield ให้โรงพยาบาลพุทธโสธร

รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ส่งมอบ Aerosol Box Face Shield ให้โรงพยาบาลพุทธโสธร

รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ส่งมอบ Aerosol Box Face Shield ให้โรงพยาบาลพุทธโสธร

ในส่วนภาคกลาง ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางผู้บริหารและคณะครูห้องปฏิบัติการ FabLab ได้ส่งมอบ Aerosol Box จำนวน 2 กล่อง และ Face Shield จำนวน 30 ชิ้น ให้แก่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผลงานทั้งสองชิ้นนี้ได้ประดิษฐ์จากเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ FabLab และหลังจากนี้ยังจะคงเดินหน้าประดิษฐ์ต่อไป เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ

FabLab วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผลิต Aerosol Box และ Face Shield มอบให้โรงพยาบาล 3 จังหวัดภาคใต้

ส่วนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผสานพลังรวมกับ FabLab ในความดูแล ดำเนินการผลิตและจัดทำอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ อาทิ FabLab วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผลิตและจัดทำ Aerosol Box จำนวน 70 กล่อง และ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และมอบให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมจัดทำต้นแบบเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ ส่งมอบให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป

XYZprinting Thailand สนับสนุน FabLab มอบ 3D printer ทำอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
XYZprinting Thailand สนับสนุน FabLab มอบ 3D printer ทำอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช.ทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ FabLab มาใช้เพื่อพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ ปัจจุบันยังมีชิ้นงานที่กำลังจัดพิมพ์และผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องชิ้นแล้วชิ้นเล่า เพื่อส่งเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ ถือเป็นข่าวดีที่บริษัท XYZprinting Thailand ได้ให้การสนับสนุนโครงการ FabLab สำหรับภารกิจครั้งนี้ ด้วยการมอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพิ่มเติมให้กับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จำนวน 5 เครื่อง และมอบให้กับโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 15 เครื่อง เพื่อดำเนินภารกิจทำอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย” ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ Face Shield เป็นโล่หน้ากากที่สวมไว้เพื่อป้องกันฝอยละอองเชื้อไวรัส COVID-19 แพร่กระจายโดนใบหน้า ขณะที่ Aerosol Box เป็นกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ ในรูปแบบกล่องอะครีลิกใส ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ทำการเจาะช่องให้สอดมือเข้าไปได้ โดยวิธีใช้จะใช้ครอบบริเวณศีรษะของผู้ป่วย ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถสอดมือเข้าไปในช่องเพื่อทำการรักษาหรือใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองชนิดที่ทางสถานศึกษาในโครงการ FabLab ได้พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันในการรับเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กระจายมาจากผู้ป่วยได้ เพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save