กรมการค้าต่างประเทศ เปิดตัว “Agri Plus Award 2024” หนุนผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้าทางเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น


กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล “Agri Plus Award 2024 ”  ภายใต้แนวคิด Innovate For An Inspired Future เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร นวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย ด้วยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

รณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล “Agri Plus Award 2024″ ภายใต้แนวคิด “Innovate For An Inspired Future” เป็นการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 3 หลังการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 และปี 2564 ตามลำดับ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย ด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย โดยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการเปิดตัวให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ในกรุงเทพ จัดขึ้นที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 จัดที่จังหวัดสงขลา ทีโรงแรมคริสตัส อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567และครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567

จากการประกวดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 165 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทอาหารจำนวน 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหารจำนวน 60 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

รณรงค์ กล่าวว่า ในส่วนการประกวด “Agri Plus Award 2024” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนิติบุคคล 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนิติบุคคลและกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล ผู้สนใจสามารถส่งผลงานทั้ง 3 ประเภทได้ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567และประมาณวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 จะมีการตัดสินการประกวด สำหรับเกณฑ์การตัดสินนั้นจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร การตลาด การดําเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และศักยภาพด้านการค้า ในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าในครั้งนี้จะมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภทรวมไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน

ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล โดยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจะยังได้เกียรติบัตรพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ  ซึ่งจะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่า การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์มาใช้ในสินค้าเกษตรจะช่วยให้สินค้าเกษตรนั้นๆ มีมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในแต่ละปีงานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัยทั้งจาก NIA และหน่วยงานภาครัฐได้นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ผู้นำชุมชนในพื้นที่การเกษตรในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยมีมากมาย แต่อาจเป็นเพราะเกษตรกรยังทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ปรับตัวอย่างช้าๆและไม่เข้าใจเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมในการใช้ในทำการเกษตร ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ และควรมีโครงการต่างๆของทุกหน่วยงานลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ความร่วมมือของเกษตรกรกับภาครัฐมีความต่อเนื่อง

“หากในอนาคตมีการนำโครงการลงไปช่วยเหลืออีก ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยในแต่ละภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรไปสาธิตให้เกษตรกรเข้าถึง ใช้เครื่องมือวิจัยนวัตกรรมจริงที่ผลิตขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรแบบมีงานวิจัยและนวัตกรรมช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรอัจฉริยะที่มีความแม่นยำ ทั้งการคำนวณเรื่องการใส่ปุ๋ย การคำนวณเรื่องดินฟ้า อากาศ การคำนวณการปลูกพืชต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมเกษตรไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญจะช่วยให้ ผลผลิตทางเกษตรมีมูลค่า ประหยัดต้นทุน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน”  ดร.สุทธิรักษ์

สำหรับกิจกรรมการประกวด “Agri Plus Award 2024” ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอื่นๆมาร่วมประกวด แม้จะไม่ได้รางวัลแต่เชื่อว่าเกษตรกรที่ส่งผลงานเข้าร่วมจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำไปปรับใช้ ทำให้ผลผลิตสินค้าการเกษตรพัฒนาขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save