“TCEB ” ผนึกกำลัง IEEE PES Thailand จัดงานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงาน 3 งานติดต่อกัน 3 ปี คาดมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกรวมกว่า 10,000 คน


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB  ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE (ประเทศไทย)  แถลงเตรียมจัด 3 งานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงาน ในประเทศไทยต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-2568 ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย “งาน IEEE PES APPEEC 2023 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2566 2.งาน IEEE ISC2 2024 จัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2567 และ งาน IEEE PES GTD Asia 2025 จัดที่กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2568” ซึ่งทั้ง 3 งานใหญ่ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกรวมกว่า 10,000 คน ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกว่า 837 ล้านบาท

นิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB

นิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB  กล่าวว่า  TCEB  ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE (ประเทศไทย) ร่วมกันจัด 3 งานประชุมใหญ่นานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงานในประเทศไทยต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-2568 ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1.งาน IEEE PES APPEEC 2023 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2566 2.งาน IEEE ISC2 2024 จัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2567 และ 3.งาน IEEE PES GTD Asia 2025 จัดที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2568  โดยทั้ง 3 งานใหญ่ เป็นผลจากการวางกลยุทธ์ของ TCEB ด้านการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติสู่ประเทศไทย ผ่านความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพและพันธมิตรในไทยซึ่งรวมถึงเมืองไมซ์เป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าของงานในต่างประเทศนำเม็ดเงินและองค์ความรู้ระดับโลกมาลงทุนจัดการประชุมในประเทศไทย โดยคาดว่า ทั้ง 3 งานประชุมนี้จะมีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกรวมกว่า 10,000 คน คาดสร้างรายได้เข้าประเทศไทยและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกว่า 837 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ 465 ล้านบาท และจะเกิดการจ้างงานประมาณ 586 อัตรา ตลอดจนสร้างรายได้จากภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บโดยประมาณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมอีกประมาณ 29 ล้านบาท

นอกจากนี้ในการจัดงานยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ระดับโลกจากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะจากนานาประเทศ สร้างผลกระทบเชิงบวกและคุณประโยชน์ต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวข้องสู่ประเทศและพื้นที่จัดงาน สอดรับกับกลยุทธ์สำคัญของ  TCEB ในการใช้งานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกระจายรายได้ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

สมชาย หอมกลิ่นแก้ว อุปนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) และรองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

สมชาย หอมกลิ่นแก้ว อุปนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) และรองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  กล่าวถึงการจัด 3 งานประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงานว่า ได้แก่ งาน 15th Annual Asia-Pacific Power & Energy Engineering Conference หรือ IEEE APPEEC 2023  ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กำหนดจะจัดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยสมาคมฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน,  งาน IEEE International Smart Cities Conference หรือ ISC2 2024 ซึ่งเป็นงานประชุมหลักของ IEEE Smart Cities ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กำหนดจัดงานในปี พ.ศ. 2567 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งทางสมาคมฯ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน

ส่วน งาน IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia หรือ GTD Asia 2025 ซึ่งประเทศไทยเคยได้รับโอกาสให้จัดงานนี้แล้วเมื่อปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็นงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกได้เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วย โดยงานดังกล่าวจะจัดในปี พ.ศ. 2568 ที่กรุงเทพมหานคร และทางสมาคมฯ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 10,000 คน

“ทั้ง 3 งานนี้ทางสมาคมฯมีความพร้อมทั้งบุคลากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงานที่จะร่วมการประชุม และความพร้อมในการร่วมลงพื้นที่เตรียมงานประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและประชาชนช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานในแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งประสานร่วมมือกับทาง TCEBในการอำนวยความสะดวกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดงานการประชุมทั้ง 3 งานประสบผลสำเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานทั้ง 3 งานจะเป็นประโยชน์ด้านวิชาการเพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับสากลในอนาคตต่อไป

วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความยินดีที่ประเทศไทยได้รับโอกาสให้จัดงานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงาน ทั้ง 3 งาน ในส่วนของการจัดงาน IEEE PES APPEEC 2023 ในปี พ.ศ. 2566 ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกจัดงานนั้น รู้สึกเป็นเกียรติและมีความพร้อมในการจัดงานเพราะก่อนหน้านี้ในการจัดการประชุมระดับนานาชาติทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็เคยจัดมาแล้วในหลาย ๆงาน โดยได้บูรณาการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงาน รวมทั้งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักไว้รองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในเบื้องต้นแล้วในขณะนี้ประมาณ 60-70% และในช่วงที่จัดงาน IEEE PES APPEEC 2023 จะเป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนธันวาคม ก็จะยิ่งทำให้บรรยากาศการประชุมคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัมผัสอากาศหนาวและชมบรรยากาศไม้เมืองหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะสวยงามมากกว่าในเดือนอื่น ๆอีกด้วย

ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา

ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีสาธารณูปโภคที่หลากหลาย ทั้งโรงแรม ที่จัดประชุมและสัมมนา สถานที่ท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆในพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการที่ได้โอกาสให้เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดงานประชุม “IEEE ISC2 2024” ในปี พ.ศ.2567 นั้น รู้สึกเป็นเกียรติและโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีก็เคยได้รับโอกาสให้จัดงานระดับสากล เช่น  งาน Automation Expo 2022 ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมในการจัดงานประชุม “IEEE ISC2 2024” นั้น ขณะนี้ทางคณะทำงานมีความพร้อมในการจัดงานและมั่นใจว่าจะสามารถจัดงานประชุมดังกล่าวออกมาได้ดีเช่นเดียวกับการประชุมระดับสากลในพื้นที่ดังเช่นที่ผ่านมา

สิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

สิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า กรุงเทพฯ มีความพร้อมและมั่นใจว่าการจัดงาน “IEEE PES GTD Asia 2025” จะออกมาได้ดีเหมือนอย่างการจัดงานในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพราะขณะนี้การเตรียมงานทั้งเรื่องการประสานการจัดงานกับทางสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE  (ประเทศไทย) สถานที่การจัดประชุม เส้นทางการเดินทาง โรงแรมที่พักและสถานที่ต่าง ๆในพื้นที่กรุงเทพฯพร้อมรองรับการจัดงานรองรับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานประชุมอย่างดี

“ทางกทม.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม นิสิตนักศึกษาและอื่น ๆและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save