การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management) : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ ด้านการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

การบริหารงานโครงการ (Project Management) ถือเป็นงานสำคัญประเภทหนึ่งที่กำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ในการบริหารการพัฒนาขององค์กร (Organization Development) หรือช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (Business Growth and Sustainability) ตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Plan)…

การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ตอนที่ 1 (Professional Project Management) : ความสำคัญของการบริหาร

ในโลกของธุรกิจการบริหารเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ (Business Growth and Sustainability) แต่คำที่พบอยู่เสมอและนิยมใช้ในหลักการบริหารจะมีการใช้คำว่า “การบริหาร” (Administration) และคำว่า “การจัดการ” (Management) ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันในบริบท “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในช่วงการบริหารที่เป็นหน้าที่ของนักบริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ…