M.TECH จับมือพันธมิตรไอที เปิดตัว 4 โซลูชั่่นด้านความปลอดภัยรับยุค New Normal 2020

กรุงเทพฯ – 27 สิงหาคม 2563 –จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการให้พนักงานทำงานจากนอกสถานที่ในลักษณะที่เรียกว่า Work From Home…