SMEA ไต้หวัน จับมือ สสว. จัดสัมมนา APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context of O2O ยกระดับ SME ไทยสู่ระดับสากล

องค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEA จากประเทศไต้หวัน จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context…