AI ปีพ.ศ. 2562 ก้าวที่เล็ก สู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในภาคการผลิต

โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) รุ่นใหม่จะมาพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ใน ปี พ.ศ.2562 ในรูปของการสร้างความไว้วางใจ ความเร่งด่วน และความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เป็น AI อย่างแท้จริง รวมถึงเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับการนำไปใช้มากน้อยเพียงใด โดยจะมีโซลูชันสั่งงานด้วยเสียงเป็นหัวหอกสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว…

สวทช.จัด Workshop “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for Manufacturing” ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ดิจิทัล แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรม ITAP สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for…