Depa จับมือภาคเอกชน ภาคประชาชน และสตาร์ทอัพ เดินหน้าแก้ปัญหา Smart City

“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” เป็นสิ่งที่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเดินหน้าพัฒนา ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก็เพื่อ “สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น” สำหรับประเทศไทย “เมืองอัจฉริยะ” กำลังเป็นโครงการระยะยาว ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) มุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง แต่การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการร่วมกันทำงานของหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันหาโซลูชั่น ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ…