RISE จับมือกับ Stanford Graduate School of Business ผลักดันนวัตกรรมองค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในยุค Disruption ที่ความเร็ว คือ ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จ ได้ท้าทายการดำเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจ และเร่งสปีดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้ก้าวทันโลกด้วยนวัตกรรม ซึ่งกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร ก็คือ ความพร้อมของผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูง ที่จะเป็นแม่ทัพนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้ปักธงไว้ เพราะการสร้างนวัตกรรมองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรที่มี Mindset และทักษะที่ถูกต้อง…