TBCSD ออกมาตรการแก้ไขวิกฤตฝุ่น PM 2.5 รับมือยาวจนถึง มี.ค. นี้

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีระดมความคิดจากพันธมิตรภาคธุรกิจ เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เน้นควบคุมต้นเหตุของปัญหามากกว่าแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ…

สผ. จับมือ TEI เปิดเวทีแผนปฏิบัติการฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2 ปีแรก มุ่งสู่เป้าหมายระดับชาติ

กรุงเทพฯ – 15 สิงหาคม 2562 : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน เพื่อเผยแพร่ (ร่าง)…