Food Innopolis จับมือ การบินไทย -ไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ “Save Food Save the World” มุ่งเป็นต้นแบบสายการบินลดการสูญเสียอาหารในอาเซียน

กรุงเทพฯ – 22 มกราคม 2563 : ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วยวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียทางด้านทรัพยากร (Food Waste…

สกพอ. จับมือ UNIDO และ อบก. ชูแนวคิดแก้ไขปัญหาขยะ และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Industrial Developments Organization- UNIDO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรืออบก. จัดงานประชุมสัมมนา “Seminar…