NIA จับมือไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ ม.มหิดล จัดงาน “SPACE-F Batch 1 Incubator Demo Day” นำเสนอผลงานสตาร์ทอัพรุ่นที่ 1 พร้อมต่อยอดสร้างสตาร์ทอัพรุ่น 2

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน SPACE-F batch 1 Incubator Demo…

พอดีคำ ร่วมกับคณะวิศวฯ มหิดล พัฒนา “จับใจ บอท (Jubjai Bot)” ระบบหุ่นยนต์ AI ช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายแรกของไทย

บริษัท พอดีคำ ดอทเอไอ จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพสายเฮลท์เทค ร่วมด้วย ดร.ยงยศ แก้วพิทักษ์คุณ Co-Founder ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, และ พณิดา…

นักวิชาการวิศวฯ มหิดลเผยดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรถไฟฟ้าไทย 6 มิติ 9 ด้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ได้ดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเสนอให้หน่วยงานที่ให้บริการเดินรถ ส่งข้อมูลการให้บริการมาที่ภาครัฐ เพื่อการกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเดินรถให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

คณะวิศวฯ มหิดล ร่วมกับ NIA จัดแข่ง Global HealthTech Hackathon Challenges 2019

ความก้าวหน้าของเฮลท์เทค (HealthTech) เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและสุขภาพยุค Disruption ทั้งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งสนับสนุนรับเทรนด์เติบโตของตลาดโลก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม รองรับสังคมสูงวัยและเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปี 2020 คาดว่ามูลค่าเฮลท์เทค ในตลาดโลกจะสูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ