The NEXT Real เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7 และ 8 ถ่ายทอดความรู้ด้านอสังหาฯ ครบวงจรระดับมืออาชีพ

ปัจจุบันการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ ทักษะที่รอบด้าน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน โดยหลักสูตร The NEXT Real ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้านอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยชินวัตร จะเข้ามาตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ โดยเปิดหลักสูตรมาแล้วถึง 6 รุ่น ในปี พ.ศ.…