บทวิพากษ์ผังเมืองโลจิสติกส์ กรณี ท่าอากาศยานนานาชาติภาคตะวันตก

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาการวางผังเมืองโลจิสติกส์ Urban Logistics Planning ในหลักสูตรวิทยาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ขอเผยแพร่เพื่ออาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์ การอ้างอิงข่าวสารใดเพื่อนำเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเที่ยงตรงเป็นกลางเท่านั้น มิได้ชี้นำเป็นด้านใดด้านหนึ่งต่อการเมืองหรือธุรกิจใดๆ