SSI Group ร่วมประชุมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 อ.บางสะพาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ