TBCSD ออกมาตรการแก้ไขวิกฤตฝุ่น PM 2.5 รับมือยาวจนถึง มี.ค. นี้

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีระดมความคิดจากพันธมิตรภาคธุรกิจ เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เน้นควบคุมต้นเหตุของปัญหามากกว่าแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ…