EEC เปิดให้บริการ EEC – OSS ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และชำระเงินผ่านออนไลน์ อำนวยความสะดวกนักลงทุน ลดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่าครึ่ง

กรุงเทพฯ – 10 ตุลาคม 2562 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service :…