“NRIIS” ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างฐานข้อมูลที่มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน

ตามที่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มอบหมายให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยให้สำนักงานสภานโยบายการอดมศึกษา…