ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ มจธ. ควบตำแหน่งประธาน ปอมท.คนใหม่

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีมติให้ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…