การดำเนินธุรกิจในเส้นทางแห่งความยั่งยืนและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Doing Business Base on Business Sustainability and a Start Up in New Business)

การดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งมีหมายความนอกจากประเด็นในทางด้านเศรษฐกิจขององค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีแล้ว ก็ต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และในประเด็นต่างๆ ทางด้านสังคมด้วย และไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมคุณธรรม ถูกต้องตามกฎข้อบังคับในรูปแบบการประเมินการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) มีการประเมินสามด้านที่เรียกว่า…