UTE ผนึกกำลัง กฎบัตรแห่งชาติ ดัน 13 เมืองเข้าแผนพัฒนาโครงสร้าง“สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์” ชูเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ – 19 สิงหาคม 2563: สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter) ก่อตั้งโดย“โครงการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเมือง โดยการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม…