Depa จับมือภาคเอกชน ภาคประชาชน และสตาร์ทอัพ เดินหน้าแก้ปัญหา Smart City

“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” เป็นสิ่งที่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเดินหน้าพัฒนา ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก็เพื่อ “สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น” สำหรับประเทศไทย “เมืองอัจฉริยะ” กำลังเป็นโครงการระยะยาว ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) มุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง แต่การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการร่วมกันทำงานของหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันหาโซลูชั่น ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ…

แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง

“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนคนไทยในทุกภูมิภาค โดยรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติ หวังให้เป็นกลไกที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้ก้าวไปด้วยกัน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมและเร่งสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” ต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ.2561 ได้นำร่องเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด…

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

คำว่า เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City น่าจะเป็นคำคุ้นเคยที่ได้ยินกันตามสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาไม่นานนี้ นั่นเป็นเพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

ดีอี จับมือคมนาคม และพลังงาน จัด ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting ดึง 26 เมืองชั้นนำใน 10 ประเทศ มุ่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน จัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting พร้อมดึง 26 เมืองชั้นนำใน 10…