RICOH หนุนการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวล้ำ ในงาน November Series

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน November Series 2019 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้ร่วมมือกันจัดโครงการนี้เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น สอดรับกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562…

6 ทศวรรษ มจพ. มุ่งความสำเร็จ 4 ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 6 ทศวรรษ มจพ.และก้าวต่อไปเพื่อความเป็นเลิศและความยั่งยืน (KMUTNB 2040) โดยในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบ 60 ปี บนเส้นทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนที่เดินทางมาครบ 6…

ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) “มีความรู้และเข้าใจงานที่ทำ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) หรือ The Consulting Engineers Association of Thailand (CEAT) เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และเผยแพร่งานวิชาชีพวิศวกรรม…