ITAP สวทช.สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ “สวนทวีทรัพย์” จ.ชุมพร พัฒนาทุเรียนพรีเมียมมาตรฐาน ThaiGAP และ Freeze Dried เพิ่มมูลค่าสินค้า

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Industrial Technology Assistant Program : ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการเกษตร “สวนทวีทรัพย์” จังหวัดชุมพร ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลไม้หลากชนิด เช่น ทุเรียน ส้มโชกุน…