HPE GreenLake กลยุทธ์การจัดการคลาวด์ที่ให้ทั้งความคุ้มค่าและความปลอดภัย


ในโลกการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล คลาวด์กลายเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรต้องมี เพื่อให้ก้าวทันเกมการตลาดที่แข่งขันด้วยข้อมูลและการประมวลผลที่รวดเร็วแม่นยำ ท่ามกลางความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้นต่อการได้รับประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ดี ปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่นำคลาวด์รูปแบบต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแบ่งเบาภาระการลงทุนด้านไอทีโดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลายค่าย เช่น เอชพีอี กรีนเลค (HPE GreenLake) อเมซอน เว็บเซอร์วิส (Amazon Web Service :AWS) หรือ ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ (Microsoft Azure) เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี มีองค์กรจำนวนมากเมื่อขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาเรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance) ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว แต่ทว่ายังขาดเครื่องมือในการกำกับภาพรวมหรือมองเห็นข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในระยะยาวอาจเป็นปัญหาต่อแผนพัฒนาไอทีและภาพรวมความปลอดภัยของระบบและข้อมูลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Cloud Cost Control & Compliance Management ไร้เสี่ยงเรื่องคลาวด์

จากประสบการณ์การพัฒนาระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าทำให้บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้ จึงนำเสนอแนวทางการจัดการต้นทุนและกำกับระเบียบปฏิบัติการใช้งานบนคลาวด์ (Cloud Cost & Compliance Management) ด้วยเทคโนโลยี HPE GreenLake for Continuous Cost Control และ Continuous Compliance ซึ่งเข้ามาเสริมการใช้งานคลาวด์ได้เต็มประสิทธิภาพในสองเรื่องสำคัญ ได้แก่ 

  1. 1. ความต่อเนื่องในการควบคุมค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ (Continuous Cost Control) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดทรัพยากรบนคลาวด์ที่เหมาะสมตามค่าใช้จ่ายและความจำเป็นใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารงบประมาณการใช้งานคลาวด์อย่างเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  2. 2. การกำกับการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติหรือคอมไพลแอนซ์ (Compliance) เมื่อขึ้นสู่คลาวด์ การพัฒนาหรือถ่ายโอนข้อมูลและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ภายใต้กติกาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางเทคนิคและกระบวนการทำงาน ตลอดจนปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของระบบด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรงแม่นยำ

 

คุ้มค่าการลงทุนด้านคลาวด์

HPE GreenLake for Continuous Cost Control ทำหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของการใช้งานคลาวด์ได้จากหลากหลายบัญชีผ่านผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละราย เช่น HPE Greenlake, AWS, MS Azure, GCP เป็นต้น ได้พร้อมกันผ่านการแสดงผลในหน้าจอเดียว (Single Dashboard) องค์กรจึงสามารถเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายการใช้งานคลาวด์ทุกประเภท สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในอดีตและปัจจุบันเพื่อคาดการณ์อนาคต มีข้อมูลที่แม่นยำสำหรับวิเคราะห์การลงทุนด้านไอทีที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้องค์กรตั้งงบประมาณการใช้บริการคลาวด์แยกแต่ละแผนก เพื่อสอดส่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ หรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติ ทั้งยังสามารถขอรับบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก HPE โดยตรงทั้งแบบรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานคลาวด์ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงเวลา

คุมเข้มด้านคอมไพลแอนซ์

การควบคุมการใช้งานคลาวด์ให้ปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ หรือคอมไพลแอนซ์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่ง HPE Greenlake for Continuous Compliance เปรียบเสมือนเครื่องมือด้านวิสัยทัศน์ (Visibility) สำหรับผู้บริหารให้เกิดมุมมองที่รอบด้านต่อทุกการปฏิบัติงานในองค์กร (Enterprise Wide View) และควบคุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขณะเดียวกัน ก็ลงลึกถึงการสอดส่องกิจกรรมทางธุรกิจ (Business Event Monitoring) เพื่อป้องกันเหตุ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยของระบบและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

HPE GreenLake for Continuous Compliance จะทำการแสดงภาพรวมสถานะความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Governance Risk Committee : GRC) กำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากคอมไพลแอนซ์ต่าง ๆ อาทิ กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เช่น PDPA หรือ GDPR กรอบการทำงานของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology:NIST) มาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บรักษา ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI-DSS) มาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ (HIPPA) เป็นต้น ทำการตรวจติดตามการทำงานให้เป็นไปคอมไพลแอนซ์ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย โดยสั่งการผ่าน HPE GreenLake Central แต่ควบคุมได้มากกว่า 1,500 จุด การแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย เพื่อให้องค์กรทราบถึงจำนวนของคอนไพลแอนซ์ที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน จัดการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อให้ฝ่ายไอทีกำหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ติดอาวุธให้การตรวจสอบ

HPE GreenLake for Continuous Compliance ยังช่วยฝ่ายไอทีกำหนดแผนงานเชิงรุกในการรับมือกระบวนการตรวจสอบ (Audit) อาทิ การรวบรวมปริมาณงานที่เป็นปัญหาเพื่อประเมินความเสี่ยง คำนวณระยะเวลาที่เหลือ การปรับปรุงแผนและขั้นตอนดำเนินงานเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและทันการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล การแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบที่หลากหลายเพื่อเตรียมการพิสูจน์ทางเอกสารให้ครบถ้วน การอธิบายถึงข้อบังคับตามคอมไพลแอนซ์ที่เป็นปัญหาและบอกแนวทางแก้ไขเป็นขั้นตอน ซึ่งทำให้ผู้ดูแลแก้ไขตามได้ง่าย รวมถึงปรับปรุงสถานะของข้อมูลซึ่งแสดงผลลัพธ์การแก้ไขเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป

HPE GreenLake for Continuous Cost Control และ Continuous Compliance จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับองค์กรที่ต้องการเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการคลาวด์ที่ครบทุกมิติของความคุ้มค่าและความปลอดภัย

โดยนครินทร์ เทียนประทีป

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save