บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ อาทิ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ งานสำรวจปริมาณงานและราคา รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
Business Profile:

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ (PPS) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรก ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 และได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO : 9001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS – UK BRACH เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการตรวจติดตามจาก BUREAU VERITAS ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลงานกว่า 350 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน

Address: 381/6 ซอย พระราม 9 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel.: 0-2718 2785-9, 0-2300-5544
Fax: 0-2300 5545 – 6

Send Message:

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)