คณะสถาปัตย์ฯ สจล. เตรียมจัดงาน AAD Global Forum: Design for a Better World ดึงเครือข่ายนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกในไทย


คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมพร้อมจัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างแนวความคิดที่มุ่งเน้นจัดการกับความท้าทายที่สำคัญผ่านมุมมองแห่งความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ โดยมีนักออกแบบที่มีชื่อเสียง นักคิดที่ทรงอิทธิพลระดับโลก คนสำคัญเข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน   สจล. คาดว่าจะมีนักออกแบบชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ รวมนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ทิศทางนโยบายการบริหารของ สจล. มุ่งสู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก The World Master of Innovation สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGD) เริ่มจากระดับบุคลากร หน่วยงานภายใน ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบ โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมจากธรรมชาติ (Green Architecture)  ที่มุ่งเน้นมนุษยชาติเป็นศูนย์กลางความยั่งยืนหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระดับโลก  โดยนำหลักธรรมชาติมาปรับใช้ ผ่านการเลือกวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

 

สจล. ได้พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ

ปัจจุบันสจล.ให้ความสำคัญที่ Competency เป็นหลัก  จึงเน้นที่ Technical Skill และ General Skill  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skill   ทั้งนี้บัณฑิตที่จบออกมาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระ มีบ้างที่ศึกษาต่อ  ส่วนคนทำงานก็จะ Upskill และ Reskill  อย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. กล่าวว่า สจล.เตรียมจัดงานฟอรัมใหญ่ AAD Global Forum: Design for a Better World  ซึ่งมีเครือข่ายผู้นำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ นักออกแบบที่มีชื่อเสียง นักคิดที่ทรงอิทธิพล วิทยากรคนสำคัญ อาทิ Don Norman นวัตกรผู้บุกเบิกพัฒนาการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง Human Centered Design,  Shigeru Ban นวัตกรผู้พัฒนาการใช้วัสดุกระดาษรีไซเคิลในงานสถาปัตยกรรมสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมความยั่งยืน, และ Jeffrey Shumaker นวัตกรผู้ริเริ่มออกแบบเมืองโดยให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองที่คำนึงถึงผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ร่วมด้วย ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ สถาปนิกแห่งวิน วรวรรณ (VVA) เชี่ยวชาญในโครงการที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้วัสดุในท้องถิ่น ได้รับการยอมรับในระดับสากล, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ศิลปินที่สนใจพื้นที่ประติมากรรม และผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Sanitas มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร Executive Director บริษัท สถาปนิก 49 จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาคาร Building Environment Design เน้นการวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน และ Pre-Record โดย นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกร่วมสมัยยุคบุกเบิกระดับตำนานของประเทศไทย หนึ่งในกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของประเทศไทยมาเกือบครึ่งศตวรรษ

“งานฟอรัมใหญ่ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เชิงลึก จากหัวข้ออภิปรายในงาน อาทิ การออกแบบกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต, การออกแบบกับการรักษาโลก, การออกแบบเป็นกลไกสู่โลกที่ดีกว่า ซึ่งแต่ละช่วงของการอภิปรายมุ่งเน้นหลักปฏิบัติด้านการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับมนุษยชาติเป็นศูนย์กลางของความยั่งยืน หัวใจสำคัญของการพัฒนาระดับโลก โดยการออกแบบเป็นกลไกสำคัญ แสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไปของผลกระทบทางวิชาชีพ การทำงานด้านการออกแบบได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้งานที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ที่เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ สถาปนิก  ภาครัฐ  ในส่วนของนักออกแบบนโยบายและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งงานนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนไทย  แต่เปิดโอกาสให้สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีความสนใจเข้าร่วมงานด้วย เนื่องจากมีนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก อย่างเช่น Don Norman ซึ่งหาตัวจับได้ยาก เข้าร่วมงาน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา  กล่าว

 

การจัดงานฟอรัม AAD Global Forum: Design for a Better World กิจกรรมที่ให้ภาพรวมศิลปะ และการออกแบบ (AAD) ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงอิทธิพลจะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน สจล.  ซึ่งรองรับได้  300 ที่นั่ง   และมีรถ Shuttle Bus รับ-ส่งที่แอร์พอร์ต ลิงค์ สถานีลาดกระบัง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง 

สำหรับผู้เข้าร่วมงานจากภายนอกทุกท่าน มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 50 เหรียญสหรัฐ หรือ 1,800 บาท ซึ่งราคานี้รวมการเข้าร่วมทุกช่วงของการประชุมตลอดทั้งวัน  เบรคทั้งเช้าและบ่าย อาหารกลางวัน ของที่ระลึกพิเศษในงาน และอุปกรณ์แปลภาษาแบบเรียลไทม์

 

 

“การจัดฟอรัมใหญ่ AAD Global นับเป็นครั้งแรก และครั้งสำคัญ ที่สจล. จัดขึ้น โดยมีเครือข่ายนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ สร้างโลกที่ดีกว่าด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมการพัฒนาที่ความยั่งยืน”  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโปรดเข้าไปลงทะเบียนที่ : https://formlanding.eventpassinsight.co/aad  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางหน้าฟอรั่ม : AAD Global Forum Facebook https://www.facebook.com/AADGLOBALFORUM


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save