เออาร์ไอพี จับมือ คณะบัญชีมธ.มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 รวม 20 รางวัล เชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร


เออาร์ไอพี จับมือ คณะบัญชีมธ.มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 รวม 20 รางวัล เชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยปีนี้มีการมอบรางวัลรวม 20 รางวัล ทั้งใน ประเภทอุตสาหกรรม ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และรางวัล Rising Star หรือผู้บริหารดาวรุ่ง ซึ่งทุกรางวัลผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลในประเภทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี กล่าวว่า  จากผลสำรวจของ CEO ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2022 พบว่า  1. ผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำธุรกิจ  โดยจะต้องดำเนินธุรกิจที่เน้นแนวทาง ESG  ประกอบด้วย  Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) 2. Digital Transformation   ทำให้การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ  3. สร้างความสมดุลระหว่างผู้ถือหุ้นและความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าคุณค่าทางการเงิน 4.  ชื่อเสียงจากข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมงจาก Social Media และ 5 .พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความหลากหลาย เพื่อจะได้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารและความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน

มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน THAILAND  TOP CEO OF THE YEAR 2022  จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพราะทุก ๆ ความสำเร็จ ล้วนมีหมากสำคัญเป็นตัวแปรเสมอ เปรียบเสมือนได้กับ “ขุน” หรือ “KING” และในทุกย่างก้าวของการบริหารย่อมเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ รางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันคัดเลือก CEO ที่มีกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผลการดำเนินงานดีเด่น ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล พิจารณาทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทักษะการบริหารที่เป็นเลิศ ผลประกอบการขององค์กร นวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์กร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์กร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 เป็นหนึ่งในความร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ที่จะศึกษาวิจัยถึงแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จในมิติต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งทางด้านผลการดำเนินงาน การให้ความสำคัญกับ ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ด้านพนักงาน สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญของแนวทาง ESG โดยทำการประเมินข้อมูลในแต่ละมิติ และคัดสรรผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งปี ในแต่ละอุตสาหกรรม และนำมาสู่งานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  ในวันนี้นับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้  และนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับพิธีมอบรางวัล  “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม จำนวน 20 รางวัล ดังนี้

 1. ประเภทอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ได้แก่ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ประเภทอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
 3. ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้แก่ สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 4. ประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 5. ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 6. ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 7. ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย
 8. ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 9. ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 10. ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 11. ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 13. ประเภทอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 14. ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ พิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 15. ประเภทอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 16. ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 17. ประเภทภาครัฐ ได้แก่ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี​
 18. ประเภทรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 19. ประเภท Rising Star ได้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 20. ประเภท Rising Star ได้แก่ นัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป (สุกี้ตี๋น้อย)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save