กนอ.ตั้งเป้ายกระดับนิคมฯ ที่เปิดแล้ว 36 แห่ง สู่การเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศในปี พ.ศ. 2565


กนอ.ตั้งเป้ายกระดับนิคมฯ ที่เปิดแล้ว 36 แห่ง สู่การเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศในปี พ.ศ. 2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผล การดำเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปี พ.ศ. 2562 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2565 นิคมอุตสาหกรรม 36 แห่ง ต้องเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุกและยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและบริการ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ 5G+ ของ กนอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่าผลการตรวจประเมินพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองในระดับ Eco-Champion จำนวน 32 แห่ง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Excellence จำนวน 9 แห่ง และยกระดับเป็น Eco-World Class จำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงงานเชิงนิเวศอีก 16 แห่ง และโรงงานสนับสนุนข้อมูลให้กับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 67 แห่ง จากพัฒนาการที่เกิดขึ้น และผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ กนอ. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองในระดับ Eco-Champion ทั้ง 32 แห่ง ได้แก่ 1. นิคมฯ บางปู 2. นิคมฯ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3. นิคมฯ แหลมฉบัง 4. นิคมฯ บางชัน 5. นิคมฯ สมุทรสาคร 6. นิคมฯ บางพลี 7. นิคมฯ ลาดกระบัง 8. นิคมฯ บางปะอิน 9. นิคมฯ ภาคใต้ 10. นิคมฯ เกตเวย์ซิตี้ 11. นิคมฯ สินสาคร 12. นิคมฯ บ้านหว้า 13. นิคมฯ ปิ่นทอง 14. นิคมฯ พิจิตร 15. นิคมฯ เวลโกรว์ 16. นิคมฯ WHA ตะวันออก 17. นิคมฯ ปิ่นทอง 18. นิคมฯ ราชบุรี 19. นิคมฯ ผาแดง (แหลมฉบัง) 20. นิคมฯ แก่งคอย 21. นิคมฯ WHA อีสเทิร์นซีบอร์ด 22. นิคมฯ WHA ชลบุรี 23. นิคมฯ ปิ่นทอง 5 ในจำนวนนี้มีนิคมฯ ที่ได้รับการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence ได้แก่ 24. นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี 25. นิคมฯ หนองแค 26. นิคมฯ ภาคเหนือ 27. นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง 28. นิคมฯ มาบตาพุด29. นิคมฯ เอเชีย 30. นิคมฯ ปิ่นทอง 3 และนิคมฯ ที่ได้รับการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class ได้แก่ 31. นิคมฯ อาร์ ไอ แอล 32. ท่าเรือฯ มาบตาพุด

“ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กนอ.ปี พ.ศ. 2563-2565 มีเป้าหมายให้นิคมฯ ที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 36 แห่งเข้าสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และนิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี 2 ตั้งเป้าหมายจะเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับ Eco Champion ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของ กนอ. ที่จะต้องสร้างสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจาก กนอ. ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยหลักการ 5 มิติ 22 ด้าน ทั้งในมิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคมและมิติการบริหารจัดการ” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

ทั้งนี้ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” หมายถึง รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสังคม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี โดย กนอ.ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ด้วยการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ของ กนอ. ภายใต้แผนงาน 5G+ ซึ่งแผนงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยู่ในยุทธศาสตร์ Green โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนได้แก่ Eco Team, Eco Committee และ Eco Green Network เพื่อร่วมกันวางแผน และยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกัน

สำหรับแนวทางและเกณฑ์การพัฒนาได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจติดตามภายในและภายนอกเพื่อให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.) Eco-Champion นิคมฯ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.) Eco-Excellence นิคมฯ ที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน และ 3.) Eco-World Class นิคมฯ ที่เป็นผู้นำในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นที่พึ่งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save