อาเซียนผนึกเยอรมนีจัดงานเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของอาเซียน ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอุบัติใหม่ด้านสาธารณสุขฉุกเฉินระดับภูมิภาค


ASEAN-Germany supports the launch of ASEAN One Health Network
ASEAN-Germany supports the launch of ASEAN One Health Network

จาการ์ตา – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 :โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นตัวของอาเซียนผ่านการสร้างศักยภาพหลักในด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน (Strengthening ASEAN Resilience through Capacity Building of Core Competencies in Public Health Emergency: PHE) โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดตัว “เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวระดับภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN One Health Network: AOHN) และ “แผนปฏิบัติการร่วมสำหรับเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวระดับภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN One Health Joint Plan of Action: ASEAN OH JPA) ควบคู่กับการสัมมนาออนไลน์ (Webinars) เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน

Dr. Anas Ma'ruf-Director of Environmental Health, Ministry of Health, Indonesia
Dr. Anas Ma’ruf-Director of Environmental Health, Ministry of Health, Indonesia

งานเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN One Health Network: AOHN) และแผนปฏิบัติการร่วมสำหรับเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN One Health Joint Plan of Action: ASEAN OH JPA) จัดขึ้น ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จาการ์ตา เพื่อเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวในอนาคต

ASEAN-Germany supports the launch of ASEAN One Health Network
ASEAN-Germany supports the launch of ASEAN One Health Network

ผู้แทนกว่า 100 คน ทั้งจากการเข้าร่วมในสถานที่จริงกว่า 70 คน และการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว” ระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการนำแผนปฏิบัติการร่วมสำหรับเครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว” ระดับภูมิภาคอาเซียนไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นตัวแทนจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development: SOMHD) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) โรคระบาดจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) และความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: SOM-AMAF) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials Meeting on Environment: ASOEN) สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและระหว่างรัฐบาล

ASEAN-Germany supports the launch of ASEAN One Health Network
ASEAN-Germany supports the launch of ASEAN One Health Network

งานเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้า ตามด้วยการสัมมนาออนไลน์หัวข้อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ในอนาคตซึ่งเน้นกรอบแนวคิดตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” แผนปฏิบัติการร่วมสำหรับเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวระดับภูมิภาคอาเซียน มีการระบุกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ด้วยการประสานงานระหว่างสุขภาพหนึ่งเดียว การดำเนินงานแผนปฏิบัติการร่วมนี้จะเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนเพื่อบรรเทาภัยคุกคามทางชีวภาพ โดยเฉพาะประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ นอกเหนือไปจากการหารือที่เข้มข้นและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติและในภูมิภาคเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียวและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้แล้ว ยังมีการจัดทำบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Briefs) สำหรับ (1) การเตรียมการและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียนในอนาคตและ (2) การถอดบทเรียนจากองค์กรและความร่วมมือระดับนานาชาติสำหรับการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นการสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องสำหรับการเตรียมการและการตอบสนองในอนาคต

ดร. ไซยาริฟา ลิซา มูนิรา (Dr. Syarifah Liza Munira) อธิบดีหน่วยงานด้านนโยบายสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย
ดร. ไซยาริฟา ลิซา มูนิรา (Dr. Syarifah Liza Munira) อธิบดีหน่วยงานด้านนโยบายสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย

ดร. ไซยาริฟา ลิซา มูนิรา (Dr. Syarifah Liza Munira) อธิบดีหน่วยงานด้านนโยบายสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามร่วมกันของเราในการจัดการกับความท้าทายด้านสาธารณสุขผ่านแนวทางการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน หรือที่เราเรียกกันว่า “สุขภาพหนึ่งเดียว” นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในฐานะประชาคมอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวและความมั่นคงด้านสาธารณสุข สุขภาพหนึ่งเดียวคือแนวทางในการออกแบบและดำเนินโครงการ นโยบาย กฎหมาย และการวิจัย ซึ่งหลายภาคส่วนมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น

 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการเพิ่มความร่วมมือและการประสานงานข้ามพรมแดนในการเตรียมการและรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะกรณีที่อาจเกิดการระบาดใหญ่ กรณีของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนภัยคุกคามหลายมิติจากภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นการกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความร่วมมือพหุภาคีภาคส่วนสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความร่วมมือข้ามภาคส่วนด้วย การเป็นประธานอาเซียนของของอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2566 เน้นย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนในเวทีระดับโลก หนึ่งในนั้นคือการเสริมสร้างสถาปัตยกรรมด้านสุขภาพระดับภูมิภาค เพื่อการป้องกัน การเตรียมการ และการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณโอลิเวอร์ โฮปป์ (Oliver Hoppe) ที่ปรึกด้านการพัฒนาความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศอินโดนีเซีย อาเซียน และติมอร์-เลสเต
คุณโอลิเวอร์ โฮปป์ (Oliver Hoppe) ที่ปรึกด้านการพัฒนาความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศอินโดนีเซีย อาเซียน และติมอร์-เลสเต

โอลิเวอร์ โฮปป์  ที่ปรึกด้านการพัฒนาความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศอินโดนีเซีย อาเซียน และติมอร์เลสเต กล่าวว่า เราไม่ได้เพียงแค่เปิดตัวเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของอาเซียนและแผนปฏิบัติการร่วมฯ เท่านั้น แต่ยังริเริ่มดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่จะยกระดับการเตรียมการของเราสำหรับการระบาดใหญ่ในอนาคต แผนปฏิบัติการร่วมด้านสุขภาพของอาเซียนจะให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการดำเนินการด้านสุขภาพหนึ่งเดียวที่ยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะจัดการกับภัยคุกคามทางชีวภาพด้วยแนวทางแบบองค์รวมที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

คุณพจมาน วงษ์สง่า ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
คุณพจมาน วงษ์สง่า ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

พจมาน วงษ์สง่า ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า หนึ่งในช่องว่างที่สำคัญและควรได้รับการแก้ไขคือการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการติดตามผู้สัมผัสและการสอบสวนการระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาการจัดการควบคุมโรคและจัดให้มีจุดคัดกรอง ณ ด่านข้ามแดนในแต่ละประเทศ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน สาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียน (EOC) และศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) เพื่อประสานและขยายระบบสุขภาพหนึ่งเดียวระหว่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในประชาคมอาเซียนสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นตัวและความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save