สวทช. มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศ ประจำปี 2564 พร้อมส่ง 8 ผลงานเด่น ร่วมชิงชัยในเวทีนานาชาติ


ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และวันทนีย์ พันธชาติ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวและผลงานวิจัย สวทช. และพันธมิตร

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ หรือที่เรียกว่า Global Student Innovation Challenge (gSIC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology) i-CREATe  ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซึ่งเกิดจากภาคีความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 13 องค์กร จาก 10 เขตเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

A-MED สวทช. จึงได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย จำนวน 8 ทีม เพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน “JustSigns” โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รับรางวัลเหรียญทอง

สำหรับผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2564 ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน “JustSigns” โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ผลงาน “SightBand” โดยนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “SightBand” โดยนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนรางวัลเหรียญทองแดง มีทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “AOMI-based system for stroke patient’s upper extremity rehabilitation” โดยนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และผลงาน “Design and development of physical therapy upper limb device with symmetrical reflections mechanism” โดยทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ผลงาน “AOMI-based system for stroke patient’s upper extremity rehabilitation” โดยนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับรางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน “Design and development of physical therapy upper limb device with symmetrical reflections mechanism” โดยทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ. รับรางวัลเหรียญทองแดง

นอกจากนี้ยังมีอีก 4 ผลงาน ที่จะเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้แก่ ผลงาน “D Mind: Detection and Monitoring Intelligence Network for Depression” โดยทีมนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผลงาน “New design power wheelchair for easy transfer”  โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผลงาน “Non-implantable bone conduction hearing aids, The amazing hearing device (AHD) โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และผลงาน “The sit-to-stand support device for the elderly” โดยทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในนามของกระทรวง อว. โดย สวทช. รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อเหล่าคนพิการและผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ที่พระองค์ท่านทรงเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ ตามพระราชดำริฯ โดยภารกิจหนึ่งของ สวทช. ได้เน้นการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุได้มีนวัตกรรมใช้ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระในสังคมบูรณาการต่อไป 

“ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2564 และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ หรือ Global Student Innovation Challenge ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2022 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติครั้งนี้แล้ว สวทช. จะมีกลไกพร้อมให้การสนับสนุนผลงานที่มีความพร้อมและต่อยอดไปสู่การเป็น Start up เพื่อผลักดันผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save