รมว.อว. ร่วมงาน วว.ครบ 61 ปี พร้อมสนับสนุน วว. เป็นหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ – ทางการแพทย์


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี การดำเนินงานในฐานะหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมแถลงข่าว “นโยบาย อว. สนับสนุน วว. เพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์” การเปิดตัวงานวิจัย บริการและรับรองอาหาร FODMAPs…อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน การมอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรของ วว.และภาคเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมสังคมร่วมทำคุณประโยชน์ให้ วว. นอกจากนี้มีพิธีลงนามความร่วมมือ Development of Thai ATMP industry for cell therapy into an international medical hub กับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด  AGEMBIO PTE LTD สิงค์โปร์ และบริษัท วีก้า เวลเนส จำกัด และพิธีเปิดอาคาร 60 ปี วว. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs  โดยได้รับเกียรติจาก ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และผู้บริหารกระทรวง อว. หน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คลอง 5  จังหวัดปทุมธานี

 

ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยของ กระทรวง อว. ในการสร้างความมั่นคงทางด้านงานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาขับเคลื่อนประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งก่อตั้งครบรอบ 61 ปี มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทยและองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่และแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรไทย อีกทั้งยังสนับสนุนการทำการวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆเพื่อขยายผลต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการในประเทศไทย  จากการที่ วว. มีความพร้อมจากโครงสร้างงานวิจัย บุคลากรและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะด้านและสามารถทำการวิจัยถ่ายทอดให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้ต่อยอดการทำวิจัยสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อให้ครอบคลุมงานวิจัยตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกคนที่มีความฝันทั้งผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะรายย่อย SME,  Startup ผู้ประกอบการหน้าใหม่และนิสิตนักศึกษาที่สนใจจะสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของ วว. โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก วว. ร่วมบ่มเพาะให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยฝีมือนักวิจัย วว. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กล่าวว่า วว. ได้วิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานสู่การต่อยอดงานวิจัยระดับสูงเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชาก่อให้เกิดผลผลิตงานวิจัยมากมายที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ BCG สู่อนาคตที่ยั่งยืนในงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงและแก้ไขปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายภาครัฐเรื่องความมั่นคงด้านงานวิจัย การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรเพื่อถ่ายทอดสู่องค์กรภายนอก สร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อม ๆกับการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆและการปรับสมดุลประยุกต์งานวิจัยฝ่าวิกฤตปัญหาต่าง ๆโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่น กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ที่สถานีวิจัยลำตะคลอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางสาหร่าย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตสมุนไพร ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางรางและศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา เป็นต้น

 

ภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

โดยมีการทำงานอย่างครบวงจรเพื่อมุ่งเน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ผลิตผลิตภัณฑ์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานโรงงานต้นแบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการลงทุนภาครัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ  โดยสาขาที่ วว. เชี่ยวชาญและรองรับความต้องการงานวิจัยและพัฒนาและให้บริการสำหรับธุรกิจ Wellness & Longevity และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ประกอบด้วย
1.ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Herbal extracts and Functional food ingredients) ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอาง/อาหารเสริมสุขภาพ 2) มีงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 3) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) บริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน รวมทั้งอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รองรับงานบริการและวิจัยด้านเภสัชและพิษวิทยา โดยมีทั้งการวิจัยและทดลองทั้งในสัตว์และในเซลล์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น OECD AAALAC เป็นต้น

 

2.ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) และเวชสำอางจากสมุนไพร (Herbal Cosmeceutical) ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ 2) มีงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 3) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) บริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) รวมทั้งอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รองรับงานบริการและวิจัยด้านเภสัชและพิษวิทยา โดยมีทั้งการวิจัยและทดลองทั้งในสัตว์และในเซลล์ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น OECD AAALAC เป็นต้น

 

3.ความเชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) มีคลังจุลินทรีย์ คลังสายพันธุ์จุลินทรีย์แห่งแรกของประเทศ 2) มีความรู้ความสามารถในการขึ้นทะเบียนจุลินทรีย์ใน Positive list ของสำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.) โดยปัจจุบันมี “จุลินทรีย์โพรไบโอติก” ที่เป็นสกุล TISTR ในคลังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 22 สายพันธุ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนแล้ว 5 สายพันธุ์ 3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ ศึกษาและประเมินศักยภาพของโพรไบโอติกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงหน้าที่ในร่างกายมนุษย์ ระดับเซลล์ สัตว์ทดลองและมนุษย์ และ 4) มีโครงสร้างพื้นฐาน คือ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) ให้บริการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจ และใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา ด้วยการขับเคลื่อนความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้พร้อมสำหรับการต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมเมื่อผู้ประกอบรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

4.ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Future foods) ทั้งโปรตีนทางเลือก (Alternative protein) อาหารฟังก์ชั่น (Functional foods) และอาหาร FODMAPs ได้แก่ 1) “ฐานข้อมูล FODMAPs ของวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารที่มีในประเทศไทย” ที่ยังไม่มีที่หน่วยงานใดทำและจะพัฒนา Application เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไป 2) พัฒนาสูตรอาหาร FODMAPs เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของการเป็นอาหาร Low FODMAPs 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านอาหาร ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) บริการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ ผลิตอาหารแบบ One Stop Service แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งครัวแบ่งปัน (Co-working food space) พื้นที่เปิดบริการสำหรับผู้ประกอบการเพื่อผลิตอาหาร ได้มาตรฐานระดับสากล

 

ภายในงาน วว. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนภาคเอกชนที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมสร้างประโยชน์สังคม ประกอบด้วย 1.บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค 2.บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จำกัด และ3.บริษัท วีก้า  เวลเนส  จำกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากร วว.ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ วว. ประกอบด้วย 1.ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.ดร.สมกมล อินทวงศ์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3.ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์และ5.ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย

 

พร้อมกันนี้ ยังจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Development of Thai ATMP industry for cell therapy into an international medical hub” เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาผลักดันด้านอาหาร FODMAPs อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน สเต็มเซลล์และอื่นๆให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยวว. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด  โดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 AGEMBIO PTE LTD สิงค์โปร์ และบริษัท วีก้า เวลเนส จำกัด

 

นอกจากนี้ ยังได้เปิดอาคาร 60 ปี วว.หรืออาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่  รองรับการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา และการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  เช่น การผลิตชิ้นส่วนระบบราง  การผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต   อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. จะได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม โดยสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม สำหรับภายในตัวอาคารรองรับการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME  ในการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์กลางเพื่อรองรับการพัฒนากลไกหรือบริการด้านอื่น ๆในการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save