จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตร IES ปริญญาโท รองรับองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน


ภาพสะท้อนหนึ่งของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในโลกยุคสมัยใหม่ คือ การที่องค์กรสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจัง ผ่านการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมไปถึงปรับการดำเนินงานขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ทำให้หลายหน่วยงานต่างต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางเหล่านี้เป็นจำนวนมากและกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างเร่งด่วน

จากรายงาน Global Green Skills Report 2022 ได้ระบุว่า สัดส่วนของบุคลากรที่เป็น Green talent หรือคนเก่งที่มีทักษะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 จากปี 2015 นอกจากนี้ ในปี 2021 ร้อยละ 10 ของประกาศรับสมัครงานบน LinkedIn มีการระบุอย่างชัดเจนถึงความต้องการผู้สมัครที่มีทักษะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งทักษะ แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด(ที่มา: https://economicgraph. linkedin.com/research/global-green-skills-report)

“คนรุ่นใหม่ มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สนับสนุนและผู้นำเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น” จากผลการศึกษาจากเยาวชนไทยอายุ 15-20 ปีกว่า 1,000 คนโดยบริษัทวิเคราะห์ United Minds ในนามของอีเลคโทรลักซ์ ได้ระบุว่า เยาวชนไทยเกือบร้อยละ 70 เห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางออกที่สำคัญที่สุดเพื่อเปลี่ยนไปสู่สังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น (ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/social/962299) ประกอบกับประชาคมโลกได้มีการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs มาตั้งแต่ปี 2015 และการประกาศเจตนารมณ์ของประเทศกว่า 190 ประเทศในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP 26) เพื่อบรรลุข้อตกลงในการควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลักดันให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ทำให้องค์กรทุกระดับต่างกำหนดเป้าหมายและนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องที่จะเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนและองค์กรยั่งยืน

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดทำหลักสูตรนี้ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองเห็นว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กำลังเป็นที่สนใจและโลกกำลังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “หลักสูตร IES” ขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร IES กล่าวว่า หลักสูตร IES เปิดกว้างแก่ผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งหลักสูตร ฯ นี้ ไม่ได้รับเพียงคนที่จบสายการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่ว่าจะจบสาขาอะไรมา ก็สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ นี้ได้ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีงานทำหลังเรียนจบทันทีและต้องการค่าตอบแทนที่สูง เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดแล้วว่า มีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก และปัจจุบันยังขาดแคลนสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ หลักสูตร ฯ นี้จึงเป็นโอกาสของผู้ที่สนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

อีกทั้ง การเรียนในหลักสูตรฯ นี้ ยังจะทำให้วิธีคิดของผู้เรียนเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการทำธุรกิจบนความยั่งยืน ปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานจำเป็นจะต้องประยุกต์การบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลหรือ ESG ในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อยื่นต่อหน่วยงานด้านตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งความต้องการเฉพาะด้านนี้ส่งผลให้บุคลากรที่เรียนจบด้านนี้มีโอกาสในการทำงานกับองค์กรระดับนานาชาติ พร้อมค่าตอบแทนที่สูงตามมาด้วย

“จากมุมมองและประสบการณ์ของคณาจารย์ประจำหลักสูตร IES ยังพบข้อมูลอีกด้วยว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่ต้องสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน (Inclusive growth) และไม่ส่งผลที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทำให้องค์กรต่าง ๆ พยายามหาเครื่องมือที่จะช่วยบรรลุสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) การซื้อขายคาร์บอนในรูปคาร์บอนเครดิต (Carbon credit) การบริหารจัดการด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการเข้าถึงเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน (Taxonomy) รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนของการดำเนินธุรกิจให้สามารถสร้างคุณค่าจากสินค้าหรือการบริการของธุรกิจให้กับสังคมได้ โดยยังคำนึงถึงผลประกอบการที่ได้รับอยู่ (Creating Share Value) หรือ CSV ทำให้หลายประเทศเริ่มนำการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตเพื่อความยั่งยืน มาผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจ และนำมาเป็นกฎเกณฑ์ในการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือนักลงทุน อีกทั้ง เกิดแนวคิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีมูลค่า กล่าวคือ ต้องมีรายได้จากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความสนใจในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหลักสูตร IES ได้มีการจัดการเรียนการสอนอันครอบคลุมศาสตร์เหล่านี้ เพื่อตอบโจทย์กับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน” ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ กล่าว

การหลอมรวมศาสตร์จากหลายแขนงเข้ามาไว้ด้วยกัน คือจุดเด่นของหลักสูตรนี้ โดยทางหลักสูตรจะดำเนินการเรียนการสอน โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์ ทั้งวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น และยังเปิดกว้างให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน  ท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องความยั่งยืน เข้ามาเรียนได้อย่างหลากหลาย

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตร IES สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2566


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save