งาน NanoThailand 2023สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากล ยกระดับงานวิจัยนาโน ตอบโจทย์ความยั่งยืน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (NanoThailand 2023) ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “Nanotechnology for Sustainable World” ณ  โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากล ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมนาโนตอบโจทย์โลกเพื่อความยั่งยืน

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอว. ประธานในพิธี
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอว. ประธานในพิธี

การประชุมวิชาการนานาชาติ NanoThailand 2023 ภายใต้แนวคิด “Nanotechnology for Sustainable World” ประกอบด้วย 13 หัวข้อ ได้แก่  1) Nanoencapsulation and Functional Ingredients 2) Theory and Simulation for Nanosystems 3) Nanosafety & Standard 4) Nanomaterials and Nanotechnology for Electronic/Optoelectronic Devices and Sensors 5) Nanomedicine, Nanosensor and Nano-Biotechnology 6) Nanotechnology for Energy Storage and Management 7) Nanotechnology for Environment and Agriculture 8) Nanotechnology for Catalysis and Industrial Applications 9) Nanotechnology for Startups and Industrial Enterprises 10) Nanocharacterization & Instrumentation  รวมทั้งSpecial Session อีก 3 Sessions ได้แก่  11) Advanced Nanostructured Materials for a Global Circular Economy  12) Symposium on Bio-Based Chemicals & Fuels from Lignocellulose 2023 (Hub of Knowledge) และ 13) The 2nd Thailand Symposium on Nanopore Technology

ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี (NanoThailand) ในปี 2023 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้กรอบแนวคิด “Nanotechnology for Sustainable World” มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 350 คน   โดยมีผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ 100 คนจาก 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือการวิจัยกับทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์นาโนเทคมีงานวิจัยหลายเรื่องที่ตอบโจทย์แนวคิด “Nanotechnology for Sustainable World”  ในการจัดประชุมครั้งนี้  อาทิ เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน (Carbon Capture Utilization, :CCU) รวมถึงการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ  ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดรับกับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป  (CBAM)  และเป็นการนำนาโนเทคโนโลยีช่วยให้ประเทศมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)  ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายในการประชุม COP26ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายใน ค.ศ. 2065

นอกจากนี้ยังมีการนำนาโนเทคโนโลยีไปใช้งานด้านการแพทย์ ประเภทยาและอาหารเสริมชะลอวัย  โดยศูนย์นาโนเทคได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นานาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้นาโนเทคโนโลยีที่ชัดเจน ได้รับการรับรองที่เรียกว่า ฉลากนาโน (NanoQ) จากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

“นาโนเทค สวทช. เป็นองค์กรวิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการวางรากฐานเพื่อขยายผลการพัฒนานาโนเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ เวที NanoThailand นี้ก็จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีของไทยและของโลกไปทั้งองคาพยพ” ดร. ภาวดี กล่าว

พอ บุณยรัตพันธุ์ อุปนายก สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการจากองค์กรภาครัฐ ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานงาน แก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับสังคมและประชาชนในประเทศ ซึ่งงาน NanoThailand  ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลก

Prof. Susumu Kitagawa ผู้บุกเบิกเคมีเชิงฟังก์ชันของ MOF และค้นพบ MOF ที่มีสมบัติยืดหยุ่น
Prof. Susumu Kitagawa ผู้บุกเบิกเคมีเชิงฟังก์ชันของ MOF และค้นพบ MOF ที่มีสมบัติยืดหยุ่น

ในงาน NanoThailand 2023 นี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้าของโลก 2 ท่าน คือ Prof. Susumu Kitagawa จากสถาบัน Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University, Japan เป็นผู้บุกเบิกเคมีเชิงฟังก์ชันของ MOF และค้นพบ MOF ที่มีสมบัติยืดหยุ่น ซึ่งมีสมบัติแตกต่างไปจากวัสดุที่มีรูพรุนทั่วไป บรรยายในหัวข้อ “Chemistry and Application of Soft Porous Crystals from MOFs/PCPs” และ Prof. Cees Dekker จากสถาบัน Kavli Institute of Nanoscience, Delft University of Technology, Netherlands ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนพอร์ (nanopore) เป็นผู้ค้นพบสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ของท่อนาโนคาร์บอน บรรยายในหัวข้อ “Employing Nanotechnology for Single-molecule Biology: From Nanopore Protein Sequencing to Chromosome Organization” นับเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีของโลก

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีเกียรติคุณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) กล่าวว่า งาน NanoThailand 2023 นี้  VISTEC ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด “นาโนเทคโนโลยีเพื่อโลกอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำนาโนเทคโนโลยีไปใช้ในหลายสาขาเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน งานประชุมนี้จะเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี และการแบ่งปันความคืบหน้าล่าสุดในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนต่อไป

เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนเพื่อโลกที่ยั่งยืน
เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนเพื่อโลกที่ยั่งยืน

นอกจากการบรรยายให้ความรู้นาโนเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ แล้ว  ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านนาโนเทคโนโลยี จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แก่ เทคโนโลยีนาโนเอ็นแคปซูเลชันและส่วนประกอบเชิงฟังก์ชัน, ชุดตรวจต่าง ๆ   และเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน (Carbon Capture Utilization :CCU) รวมถึงมีผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาจากงานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์ จากบริษัท CLEANTECH AND BEYOND CO., LTD ภายใต้การดูแลของบริษัท วิสอัพ จำกัด (VISUP) ที่จัดตั้งโดยสถาบันวิทยสิริเมธี และผลงาน BioVis ที่เป็นการเพิ่มทรัพย์จากขยะอินทรีย์ มาจัดแสดงในงาน พร้อมกันนี้ยังมีการนำเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากบริษัทชั้นนำมาร่วมออกบูทจำนวน 12 บริษัท

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาจากงานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท CLEANTECH AND BEYOND CO., LTD   ได้แก่ นวัตกรรมป้ายอัจฉริยะไร้สายและตรวจสอบอุณหภูมิ (Digital Temperature Indicator Label)   ในเรื่องนี้  ผศ.ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ CEO & CTO บริษัท CLEANTECH AND BEYOND CO., LTD และอาจารย์ประจำ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล วิสเทค กล่าวว่า นวัตกรรมป้ายอัจฉริยะไร้สายและตรวจสอบอุณหภูมิ คือ Smart Label  มี Feature เด่นกว่า RFID ทั่วไป 3 ประการ คือ  สามารถสื่อสารไร้สาย  ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ และตรวจวัดอุณหภูมิได้  โดยสามารถติดตามสถานะและตรวจสอบอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้ จะแสดงไฟสีแดง เพื่อทำการเตือนทันทีไปยังสมารท์โฟน  เหมาะสำหรับใช้งานในการขนส่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็น เช่น วัคซีน ผลไม้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ทุเรียน รวมทั้งใช้ในการ Predictive Maintenance อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งได้การตอบรับที่ดี โดยเฉพาะโรงงานในประเทศญี่ปุ่น  สำหรับผลงานดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  VISTEC  และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

“เราคาดหวังให้งานนี้เป็นเวทีที่ผสานพลังของเครือข่ายพันธมิตรด้านนาโนเทคโนโลยีจากทั่วโลก ทั้งด้านวิจัยและด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลก บูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรผ่าน Ecosystem หรือระบบนิเวศด้านนาโนเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในเวทีโลก  และนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีของโลก และของไทยเรา” ดร. ภาวดี กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save