สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “คูโบต้าฟาร์ม” สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในอาเซียน


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “คูโบต้าฟาร์ม” สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในอาเซียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดคูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงาน พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี โดยมีสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “คูโบต้าฟาร์ม” สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในอาเซียน

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเพื่อเปิด “ป้าย KUBOTA FARM” และ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” และทรงปลูกต้นประดู่ป่า ทั้งนี้คณะผู้บริหารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเช็คเงินสดและของที่ระลึก พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร และประทับรถพ่วงพระที่นั่งลากจูงทอดพระเนตรพื้นที่คูโบต้าฟาร์มโดยรอบ และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

คูโบต้าฟาร์ม

คูโบต้าฟาร์ม ถือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เข้าถีงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย สยามคูโบต้าได้คำนึงถึงการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดตั้งคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) ผสานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ที่คำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่ใช้ได้จริงตลอด 9 โซนการเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 220 ไร่ อีกทั้งถือได้ว่าเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่แห่งแรกของอาเซียน

เปิดคูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ คูโบต้าฟาร์มยังได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางสร้างโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บน 3 พื้นฐานหลักคือ พึ่งพาตนเอง เกิดการแบ่งปัน พร้อมทั้งนำผลผลิตที่เหลือมาขายสร้างรายได้

คูโบต้าฟาร์ม

ภายในฟาร์มประกอบด้วย อาคารนิทรรศการ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” ที่ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายถึง “อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จ และความเจริญทางการเกษตร” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ภายในอาคารบริเวณห้องโถงเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์เกษตร” นำเสนอพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาการเกษตร รวมถึงนำเสนอนิทรรศการความเป็นมา แนะนำโซนต่างๆ ในรูปแบบจอ 360 องศา แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) นวัตกรรมเกษตร IoT ที่ใช้ภายในคูโบต้าฟาร์ม รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ ผ่านบอร์ดนิทรรศการรูปแบบ Interactive และโซนสร้างประสบการณ์จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 โซน ดังนี้

 1. โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) แนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบตัวต่อตัว
 2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone) นำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำเกษตรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโซนนี้จะนำเสนอ 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่
  1. โซลูชั่นปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) แสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธี คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และการหยอดข้าวแห้ง
  2. GNSS ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ
  3. โดรนฉีดพ่นทางการเกษตร
  4. แอปพลิเคชั่นปฎิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application)
  5. การบริหารเครื่องจักรด้วยคูโบต้า นวัตกรรมอัจฉริยะ KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) หรือระบบ GPS telematics ที่สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้าและดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้
 3. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone) พื้นที่จำลองการเพาะปลูกที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าและนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดรายได้ตลอดปี
 4. โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ (Para Rubber Oil Palm and Fruits Zone) เสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า
 5. โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone) นำเสนอการใช้งานรถขุดคูโบต้า ที่เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร
 6. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone) แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย
  มันสำปะหลัง และข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว
 7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) วิจัยและพัฒนารูปแบบการทำเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
 8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone) พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจร เพื่อสร้างทักษะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้จริง
 9. โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone) พื้นที่สำหรับทดลองใช้ และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save