ข้อมูลสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ได้อย่างไร


ในยุคที่การแข่งขันด้านธุรกิจมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญอย่าง “ข้อมูล” นั้นถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญอันดับต้นของทุกองค์กรที่มีส่วนช่วยทั้งในด้านการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า เมื่อเร็วๆ นี้ AMCHAM Digital Economy Committee ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร, Digital Practice Leader บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, Lyn Kok, Founder & CEO บริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด,    ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์, Co-founder and CEO บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด และ Michael Chen, CEO and co-founder บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด  มาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร และร่วมเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการเงิน สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ เพิ่มความสะดวกในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังรวมไปถึงแนวโน้มด้านข้อมูลที่จะส่งผลต่อองค์กรในอนาคตอีกด้วย โดยมี วลีพร สายะสิต AMCHAM Digital Economy Committee Co-Chair และ GM บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

 Jason Shipman AMCHAM Digital Economy Committee Co-Chair และ Managing Partner – Growth & Transformation บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มต้นพูดคุยถึงการเพิ่มขึ้นของข้อมูลอย่างมหาศาลในปัจจุบันที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรในการวิเคราะห์และปรับใช้ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ข้อมูล” จะช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร

ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้ถูกจัดเก็บไว้ภายในองค์กรนั้น หากนำมาจัดเรียงและประยุกต์ใช้กับธุรกิจอย่างถูกวิธีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้นได้ โดย  Lyn Kok ประธานบริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า โดยทั่วไป สถาบันการเงินจะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากหลักฐานรายได้ ที่อยู่ ข้อมูลประชากร และเครดิตบูโร สำหรับใช้ประเมินความสามารถทางการเงิน นอกจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมแล้วนั้น ยังมีแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychometric test) และ ข้อมูลทางโทรศัพท์ ที่จะช่วยให้เข้าใจทั้งสถานะทางการเงินและพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ในแง่มุมของภาคเกษตรกรรม การเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและร่วมหาทางแก้ไขได้ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้

ด้านอสังหาริมทรัพย์  ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร Digital Practice Leader บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า การนำข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในด้านอสังหาริมทรัพย์นี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิเช่น ตึกอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) และการจัดการสินทรัพย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Michael Chen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ้กล่าวว่า การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจงรักภักดีต่อธุรกิจ (loyalty) นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วก็จะสามารถนำไปวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบจัดการข้อมูลอย่าง CRM (Customer Relationship Management Platform) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้”

 

หลายภาคส่วนร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งในมุมโอกาส

และความท้าทายจากการใช้ข้อมูล

            ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร Digital Practice Leader บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบ นอกจากนี้ การเลือกนำข้อมูลมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยลดข้อผิดพลาด ต้นทุน และร่นเวลาในการดำเนินการได้อีกเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น  การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนอาคารให้เป็นข้อมูลอย่าง Building Information Management หรือ BIM ที่เป็นกระบวนการสร้าง ประกอบ บริหารการออกแบบก่อสร้าง ด้วยข้อมูลสามมิติ เป็นต้น ซึ่งการนำเทคโนโลยี 3D เข้ามาปรับใช้ในสาขาสถาปัตยกรรมวิศวกรรมนั้น จะช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจถึงโครงสร้าง และความเป็นไปได้ของออกแบบโครงสร้างได้อย่างชัดเจนมากขึ้น” ในขณะที่ธุรกิจด้านการเงินนั้น

Lyn Kok กล่าวว่า ระบบที่ล้าสมัย แหล่งข้อมูลที่หลากหลายบนระบบที่แตกต่าง และกฏระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลล้วนเป็นความท้าทายหนึ่งในการเก็บและรักษาข้อมูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่เชื่อถือได้ของผู้ให้บริการด้านการเงิน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่อย่าง Fintech เข้ามาประยุกต์ใช้นั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินเพื่อส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ระบบ KYC (Know Your Customer Process) ที่เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ ดร. รัสรินทร์  กล่าวเสริมมุมมองประสบการณ์ด้านการเกษตรไว้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเกษตรกรรม อาทิ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการขนส่ง เป็นต้น นั้นล้วนต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันแบบระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการผลิตอย่างยั่งยืนได้

สำหรับอีกหนึ่งธุรกิจด้านการตลาด  Michael  Chen กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าทางเลือกของสินค้ามีค่อนข้างจำกัด ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้จากการดูสินค้าบนหลากหลายแพลทฟอร์ม อาทิ  Facebook, Google หรือ Youtube เป็นต้น ส่งผลให้ในปัจจุบัน ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วลูกค้าจะใช้เวลาเพียง 27 วินาทีในการตัดสินใจเท่านั้น

 

แนวโน้มการปรับใช้ข้อมูลในอนาคต

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดของ AI จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจและจัดเรียงข้อมูลภายในองค์กร โดย ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ ได้กล่าวว่า ความสามารถของ AI ไม่อาจแทนที่การทำงานของคนได้ AI เพียงเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการสร้างผลงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วน Michael ได้กล่าวถึง AI ไว้ว่า ในอนาคตนี้ AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำหน้าในการช่วยคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

สุดท้ายนี้ การอภิปรายครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้

ที่มา: บทความนี้ถูกเรียบเรียงโดยกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย Jason Shipman, Managing Partner – Growth&Transformation of Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd., Lyn Kok, Founder & CEO of Mula-X, Peter Fischbach, President of ISM Technology Recruitment และ Waleeporn Sayasit, GM of TCC Technology โดยรวบรวมไว้จากงาน “How Data is Reshaping User Experience”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save