พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่12
ตุลาคม 2560

» กรอ. ส่งเสริมโรงงานใช้พลังงานทดแทนตามศาสตร์พระราชา พร้อมผลักดันลดใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ Industry 4.0


กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2560 – กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา ภาคอุตสาหกรรม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ลงพื้นดูโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันลมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อความพร้อมในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี พร้อมมีมาตรการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนผ่านยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านพลังงานจำนวนมาก เผยปี 2561 กรอ. มีแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs พร้อมจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่ใช้พลังงานมาก โดยจากข้อมูลพบว่าต่อปีภาคส่วนดังกล่าวมีการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 6,500 พันตัน และพลังงานเชื้อเพลิงรวมกว่า 27,803 พันตัน หรือเป็นปริมาณกว่าร้อยละ 35.7 ของการใช้พลังงานในประเทศ ดังนั้น กรอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้น้อมนำแนวความคิด ตามหลักของศาสตร์พระราชาด้านความยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายในการลดใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 ของประเทศไทย

สำหรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องใน 2 ด้านคือ

1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT) โครงการสำรวจและจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม (Biogas) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนโดยการปรับแต่งการเผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยังได้ ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้พลังงานของหม้อน้ำแบบออนไลน์ (Smart Boiler Monitoring System) สำหรับโรงงานควบคุม เพื่อการพัฒนาหม้อน้ำไปสู่ Boiler 4.0 ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0

2.การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุก ๆ ด้าน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานในบางพื้นที่มีความเหมาะสมในการใช้พลังงานดังกล่าว ซึ่งพลังงานลมนอกจากจะใช้พื้นที่ในแนวราบที่น้อยกว่าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นแล้ว การนำพลังงานลมมาใช้งานยังสามารถประยุกต์ ได้ในหลายลักษณะ เช่น การใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้า การใช้กังหันลมทำการอัดอากาศ การใช้กังหันลมอัดอากาศเพื่อใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในระบบเติมอากาศต่าง ๆ และการใช้กังหันลมร่วมกับระบบผลิตพลังงานรูปแบบอื่น

“ในปี 2561 กรอ.มีการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีการใช้พลังงานจำนวนมาก รวมถึงโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการจำนวนมากเช่นเดี่ยวกัน โดยกรอ. มีแผนที่จะเข้าไปช่วยยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สู่การเป็น Smart Factory พร้อมจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม หรือ Factory Energy Code เพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาคน เช่น การอบรมให้ความรู้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ องค์กรและสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรม และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาร่วมบูรณาการในการ ที่จะผลักดันให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน” มงคล กล่าว

ด้าน มารุจน์ พรหมเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจการมากว่า 26 ปี โดยเริ่มจากโรงงานขนาดเล็กและเติบโตอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบันเป็นผู้นำในด้านการแปรรูปโลหะภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องจักรที่หลากหลายสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่งานเชื่อมประกอบ งานเชื่อมพอกผิวแข็ง งานพ่นทราย ทำสี งานกลึง งานติดตั้งเครื่องจักร ฯลฯ มีกำลังการผลิตสำหรับงานเชื่อมประกอบโลหะ 500 ตัน/เดือน นอกจากการผลิตดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมรองรับการผลิตกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ตามโครงการพระราชดำริ ขนาดใหญ่ 100 กิโลวัตต์ โดยกังหันดังกล่าว 1 ต้น สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 12,000 ยูนิตต่อต้นต่อเดือน ที่ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 5 – 6 เมตรต่อวินาที สามารถช่วยประหยัดได้สูงถึง 48,000 บาท ต่อต้น ต่อเดือน ในอนาคตบริษัทฯ เตรียมวางแผนการผลิตสำหรับกังหันลมขั้นต่ำจำนวน 200 อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณการผลิตดังกล่าวจะเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานในโรงงานการส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในโรงงาน

Main


ข่าวใหม่

•  ศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ จัดหลักสูตรอบรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ [17 ก.ค. 2561]

•  ปตท. เปิดตัวโครงการ Power of Digital Transformation พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล [16 ก.ค. 2561]

•  3 การไฟฟ้า ร่วมเปิดตัวมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่าย ตั้งเป้า 5 ปี ประหยัดไฟกว่า 200 ล้านหน่วย  [16 ก.ค. 2561]

•  โนเกียจับมือดีแทคติดตั้งและใช้งานเครือข่าย 4G TDD ในเชิงพาณิชย์รายแรกในไทย [16 ก.ค. 2561]

•  รมว.วิทย์ระดมหัวหอกรัฐ – เอกชน เปิดเวที “ไบโออีโคโนมี”ดึงจุดแข็งไทย สู่โมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคต [16 ก.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260